MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE

DZIAŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STANOWISKO POMOC ADMINISTRACYJNA
(prace administracyjno-biurowe)
Miejsce pracy: Szczecin

Główne obowiązki:
 • przygotowywanie projektów decyzji dotyczących przyznania świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz innych świadczeń przysługujących tym rodzinom zastępczym,
 • przygotowywanie projektów decyzji dotyczących przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i na zagospodarowanie usamodzielnianym wychowankom z rodzin zastępczych,
 • przygotowywanie projektów decyzji dotyczących ustalania i odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych;
 • przygotowywanie projektów decyzji dotyczących zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i dodatków wraz z ustawowymi odsetkami;
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej występowania z powództwem do Sądu o zasądzanie alimentów od rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej;
 • terminowe sporządzanie list wypłat świadczeń i dodatków przysługujących rodzinom zastępczym i usamodzielnianym wychowankom z rodzin zastępczych;
 • prawidłowe sporządzanie sprawozdań i analiz merytorycznych dotyczących realizowanych zadań;
 • współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi MOPR w zakresie realizowanych zadań;
Umiejętności:
 • analiza dokumentów,
 • skrupulatność,
 • komunikacja pisemna,.
 • współpraca w zespole

Oferujemy:
Umowę o pracę

Wymagania kwalifikacyjne:
wykształcenie minimum średnie

Szczegółowych informacji udziela Pani Bogusława Porzezińska - Kierownik Działu Pieczy Zastępczej tel.91 42 43 050 lub 697 066 187.

Osoby zainteresowane pracą na ww. stanowisku mogą składać oferty pracy: CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecinie,
 • wersji elektronicznej na e-mail:.adziadosz@mopr.szczecin.pl, tszunke@mopr.szczecin.pl,