Program "Wehikuł usamodzielnienia"

W ramach "Wehikułu usamodzielnienia" młodzież może brać udział w programie "Bezpieczny staż", w ramach którego ma możliwość sprawdzenia się w różnych zawodach i zweryfikowania swoich preferencji i zainteresowań zawodowych. Staże trwają od 2 do 4 tygodni. Uczestnicy stażu otrzymują stypendia stażowe, których wysokość jest uzależniona od długości stażu, tj. za 2 tygodnie stypendium wynosiło 500 zł, za 3 tygodnie - 750 zł, za 4 tygodnie - 1000 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie.
Urząd prowadzi bazę aktualnych ogłoszeń dotyczących pracy na rynku lokalnym, w kraju i za granicą. Ponadto PUP zajmuje się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Daje możliwość nieodpłatnego ukończenia kursów zawodowych, przygotowania zawodowego dorosłych. Organizuje staże, prace interwencyjne, roboty publiczne. Istnieje możliwość uzyskania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie

Mickiewicza 39
70-383 Szczecin
infolinia 800 13 14 14
pupszczecin@pupszczecin.pl


Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Działalność Centrum koncentruje się wokół wszystkiego, co związane jest z planowaniem kariery zawodowej i poruszaniem się po rynku pracy. Specjalizuje się, w gromadzeniu i upowszechnianiu szeroko pojętej informacji zawodowej, poradnictwie zawodowym oraz w otwartym pośrednictwie pracy.

Centrum prowadzi poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe.

W Centrum odbywają się zajęcia warsztatowe: m.in. jak przygotować dokumenty aplikacyjne, warsztaty aktywizacyjne z elementami Klubu Pracy, sposoby radzenia sobie ze stresem, z zakresu samooceny umiejętności i predyspozycji zawodowych, savoir vivre, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i uczestniczenie w symulacji rozmowy.

Warsztaty prowadzone są w małych grupach, w przyjaznej atmosferze, osoby poszukujące pracy mogą zapoznać się z ofertami pracy z gazet lokalnych, ofertami z biuletynu służby cywilnej, bazą osób poszukujących pracy.

W Centrum można także: skorzystać z dostępu do Internetu w celu poszukiwania pracy, otrzymać wzory pisania listu motywacyjnego i CV, skorzystać z komputera i drukarki w celu napisaniu i wydrukowania swoich dokumentów aplikacyjnych. Poza tym istnieje możliwość wydrukowania wcześniej przygotowanych dokumentów z własnej dyskietki, płyty CD, pendrive. W Centrum istnieje możliwość zapoznania się z opisami wielu zawodów. Do młodzieży uczącej się adresowane są spotkania informacyjne. Na zajęciach omawiana jest głównie problematyka związana z wyborem dróg kształcenia i zawodu. Uczniowie zapoznawani są również z sytuacją na rynku pracy i aktywnymi metodami poszukiwania zatrudnienia.

Centrum to placówka otwarta dla wszystkich, którzy chcą świadomie dokonać wyboru zawodu, kierunku studiów czy zaplanować własną karierę zawodową, zdobyć umiejętności poruszania się po rynku pracy, zarówno krajowym jak i zagranicznym.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
tel. 91 425 61 26, 91 425 61 28, 91 425 61 25
email: szwuciz@praca.gov.pl, cipkz-szczecin@wup.pl
strona www: www.wup.pl


Ochotnicze Hufce Pracy

Młodzież w wieku od 15 do 24 lat, która nie jest zatrudniona, nie uczestniczy w kształceniu lub szkoleniu może korzystać z oferty Ochotniczych Hufców Pracy. Wsparcie OHP adresowane jest przede wszystkim do młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej

Do OHP mogą zgłaszać się:

- osoby w wieku 15-17 lat zaniedbujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki

- osoby w wieku 18-24 lata nieuczące się i niepracujące, nieposiadające kwalifikacji zawodowych lub posiadające kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy, bez doświadczenia zawodowego, nieposiadające wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy.

W szczególności mogą być to:
1. osoby posiadające wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły podstawowej, które wypadły z systemu edukacji, co spowodowało brak wyuczonego zawodu i zmniejszyło szanse na zatrudnienie,
2. absolwenci szkół zawodowych, techników, studiów licencjackich itp., którzy po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia.

Ochotnicze Hufce Pracy od wiosny 2014 r. są jednym z głównych realizatorów Gwarancji dla młodzieży. Gwarancje dla młodzieży stanowi skierowany przez Komisję Europejską do państw członkowskich Unii Europejskiej postulat zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Zgodnie z wymogami programu Gwarancji dla młodzieży, osoby zgłaszające się do OHP otrzymają konkretną ofertę pomocy w ciągu maksymalnie czterech miesięcy od dnia podpisania przez daną osobę deklaracji uczestnictwa w projekcie. Wszyscy uczestnicy programu mogą korzystać z dodatkowego wsparcia towarzyszącego w postaci bezpłatnego wyżywienia, dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenia NNW, wymaganych badań lekarskich oraz materiałów edukacyjnych. Działania Ochotniczych Hufców Pracy w ramach Gwarancji dla młodzieży są realizowane na terenie całego kraju, poprzez ogólnopolską sieć jednostek OHP.


Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP
Dworcowa 19
70-206 Szczecin tel. 91 812 79 81
Fax: 91 812 79 81 w. 136
e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl
www.zachodniopomorska.ohp.pl/
o