Prowadzenie konsultacji z zakresu ekonomii społecznej

Szczecin, dn. 19.09.2012 r.
Rozeznanie rynku na przeprowadzenie konsultacji w zakresie ekonomii społecznej dla uczestników projekt pn. " Nowa szansa - Wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie maksymalnie 30 konsultacji w zakresie ekonomii społecznej dla uczestników projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Konsultacje odbywać się będą w siedzibie Klubu Integracji Społecznej ul. Al. Jana Pawła II 42 (wejście od fontann) od dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej do dnia 15.12.2012r.
Zakres konsultacji winien obejmować :
- doradztwo z zakresu pozyskiwania środków przeznaczonych na rozwój podmiotów ekonomii społecznej (polskie środki prywatne, fundusze unijne, inne fundusze zagraniczne, środki publiczne),
-udzielanie informacji ogólnych z zakresu ekonomii społecznej,
-aspekty prawne funkcjonowania organizacji sektora ekonomii społecznej.
Wykonawca zapewnia uczestnikom materiały dydaktyczne. Dokumentacja wytworzona przez Wykonawcę winna być umieszczona na formatkach udostępnionych przez Zamawiającego.
Wykonawca winien wykazać się dokumentem potwierdzającym doświadczenie w prowadzeniu konsultacji o ww tematyce.

Wykonawca winien złożyć ofertę cenową - zamawiający wymaga, aby wykonawca podał cenę brutto za jedną godzinę konsultacji W przypadku wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "prowadzenie konsultacji w zakresie ekonomii społecznej dla uczestników projektu pn "Nowa Szansa -wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" do dnia 24.09.2012.r. do godz. 12.00 na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin
W formie elektronicznej na adres: asankowska@mopr.szczecin.pl