prowadzenie zajęć tematycznych z elastycznych form zatrudnienia

Szczecin, dn. 14 08.2012 r.

Ogłoszenie o naborze osoby do prowadzenia zajęć tematycznych z elastycznych form zatrudnienia dla uczestników projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na prowadzenie zajęć tematycznych z elastycznych form zatrudnienia dla maksymalnie 40 uczestników projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja umowy cywilnoprawnej w okresie od 20.08.2012r. do 30.09.2012r. zgodnie z ustalonym harmonogramem w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego. Maksymalna liczba godzin zajęć wyniesie: 2 spotkania ( po jednym dla grupy )x 3 godziny dydaktyczne zajęć.

Zakres tematyczny konsultacji winien obejmować :

-rodzaje umów (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna)
-czas trwania umów
-praca tymczasowa tzw. Leasing pracowniczy
-telepraca
-praca na wezwanie
-samozatrudnienie
-wady i zalety samozatrudnienia.

Wykonawca zapewnia uczestnikom materiały dydaktyczne. Dokumentacja wytworzona przez Wykonawcę winna być umieszczona na formatkach udostępnionych przez Zamawiającego.

Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu zajęć o wskazanej tematyce.

Wykonawca winien złożyć Ofertę cenową - zamawiający wymaga, aby wykonawca podał cenę brutto za jedną godzinę prowadzenia zajęć tematycznych z elastycznych form zatrudnienia. W przypadku wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem "zajęcia tematyczne z elastycznych form zatrudnienia" do dnia 17.08.2012 r. do godz. 12.00 na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin