Planowanie rodziny

Szczecin, dn. 18.09.2012 r.

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie zajęć tematycznych z zakresu planowania rodziny dla uczestników projektu pn. " Nowa szansa - Wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie zajęć tematycznych z zakresu planowania rodziny dla maksymalnie 40 uczestników projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zajęcia winny zostać zrealizowana od dnia 26.09.2012r. do dnia 5.10.2012.r w formie dwóch trzygodzinnych spotkań po jednym dla każdej z grup (łącznie 6 godzin)


zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym (czas trwania zajęć maksymalnie do godziny 13.30.)

Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia do realizacji zajęć

Zakres zajęć winien obejmować następujące zagadnienia:
-płodność kobiet i mężczyzn,
-odpowiedzialne rodzicielstwo,
-metody antykoncepcji.

Wykonawca zapewnia uczestnikom materiały dydaktyczne. Dokumentacja wytworzona przez Wykonawcę winna być umieszczona na formatkach udostępnionych przez Zamawiającego. Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu zajęć o podobnej tematyce (realizacja minimum dwóch zajęć).


Wykonawca winien złożyć ofertę cenową - zamawiający wymaga, aby wykonawca podał cenę brutto za jedną godzinę prowadzenia zajęć. W przypadku wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.


Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "zajęcia tematyczne dla uczestników projektu pn "Nowa Szansa -wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" do dnia 24.09.2012.r. do godz. 12.00 na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin
W formie elektronicznej na adres: asankowska@mopr.szczecin.pl