prowadzenie zajęć terapia przez sztukę

Szczecin, dn. 21. 08.2012 r.

Ogłoszenie o naborze osoby do prowadzenia warsztatów - terapii przez sztukę dla uczestników projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na prowadzenie warsztatów - terapii przez sztukę dla uczestników projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie kierunkowe uprawniające do prowadzenia terapii poprzez sztukę,
2. doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu terapii poprzez sztukę,
3. doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
4. samodzielność w wykonywaniu zadań,
5. doświadczenie w pracy terapeutycznej,
6. znajomość ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o pomocy społecznej, o zatrudnieniu socjalnym oraz innych aktów prawnych mających z nimi ścisły związek.

Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność prowadzenia zajęć grupowych, komunikowania się, budowania relacji w grupie i współpracy,
2. posiadanie różnego rodzaju zainteresowań i umiejętności artystycznych,
3. ukończone kursy, szkolenia z zakresu terapii poprzez sztukę,
4. zdolności organizatorskie,
5. sumienność, kreatywność, komunikatywność i odpowiedzialność,

Prowadzenie zajęć - terapia przez sztukę odbywać się będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej od dnia jej podpisania do 30.09.2012 roku zgodnie z ustalonym harmonogramem w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego. Zakłada się iż, maksymalna liczba godzin zajęć wyniesie po 2 spotkania x 2 godziny = 4 godziny dla każdej z 2 grup (grupy liczą po 20 osób). Łącznie 8h zajęć.

Zakres wykonywanych zadań:
1. prowadzenie dla uczestników projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" warsztatów terapeutycznych poprzez sztukę,
2. współpraca z zespołem projektowym
3. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu (listy obecności, dzienniki zajęć)

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) i list motywacyjny,
2. dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy i inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia, referencje,
3. kilka wstępnych koncepcji scenariuszy warsztatów (zawierających zajęcia z szeroko rozumianych sztuk plastycznych które
wykorzystują twórczo kreacyjną aktywność, jak: rysowanie, malowanie i modelowanie dla wyrażenia problematyki członków
grupy.
3. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją,
4. Oferta cenowa - zamawiający wymaga, aby wykonawca podał cenę brutto za jedną godzinę udzielanych porad indywidualnych i jedną godzinę porad grupowych. jedną godzinę zajęć terapeutycznych (bez kosztów materiałów potrzebnych do realizacji zajęć, które po dokonaniu wyboru scenariusza warsztatów zapewni Zamawiający). W przypadku wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Terapia przez sztukę w ramach projektu "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" do dnia 27.08.2012 r. do godz. 12.00 na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin