Prowadzenie konsultacji z zakresu samozatrudnienia

Szczecin, dn. 19.09.2012 r.
Rozeznanie rynku na przeprowadzenie konsultacji w zakresie samozatrudnienia dla uczestników projekt pn. " Nowa szansa - Wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie maksymalnie 30 konsultacji w zakresie samozatrunienia dla uczestników projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Konsultacje odbywać się będą w siedzibie Klubu Integracji Społecznej ul. Al. Jana Pawła II 42 (wejście od fontann) od dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej do dnia 15.12.2012r.
Zakres konsultacji winien obejmować zagadnienia związane z zakładaniem działalności gospodarczej (wybór formy działalności oraz formy opodatkowania, rejestrację firmy, formalności konieczne do spełnienia przy zakładaniu działalności gospodarczej),
Wykonawca zapewnia uczestnikom materiały dydaktyczne. Dokumentacja wytworzona przez Wykonawcę winna być umieszczona na formatkach udostępnionych przez Zamawiającego.
Wykonawca winien wykazać się dokumentem potwierdzającym doświadczenie w prowadzeniu konsultacji o ww tematyce.

Wykonawca winien złożyć ofertę cenową - zamawiający wymaga, aby wykonawca podał cenę brutto za jedną godzinę konsultacji W przypadku wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "prowadzenie konsultacji w zakresie samozatrudnienia dla uczestników projektu pn "Nowa Szansa -wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" do dnia 24.09.2012.r. do godz. 12.00 na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin
W formie elektronicznej na adres: asankowska@mopr.szczecin.pl