Przeprowadzenie zajęć tematycznych z zakresu wizerunku oraz z higieny osobistej dla uczestników/uczestniczek projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie zajęć tematycznych z zakresu wizerunku oraz higieny dla maksymalnie 40 uczestników/uczestniczek projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" (2 grupy po 20 osób każda) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zajęcia winny zostać zrealizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym, nie wcześniej niż od 02.04.2013 oraz nie później do 31.08.2013:
a) dla modułu "wizerunek" w formie dwóch trzygodzinnych spotkań po jednym dla każdej z grup (łącznie 6 godzin);
b) dla modułu "higiena" w formie dwóch trzygodzinnych spotkań po jednym dla każdej z grup (łącznie 6 godzin).

Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia do realizacji zajęć. Zakres zajęć winien obejmować następujące zagadnienia:

w zakresie modułu "wizerunek":
autoprezentacja - pozytywna prezentacja siebie w kontaktach zawodowych, podczas rozmowy z pracodawcą; rola języka ciała dykcja w kontaktach zawodowych; wyraz twarzy, podanie ręki
zasady doboru garderoby i dodatków;
postawa ciała, zachowanie w różnych sytuacjach;
scenki rodzajowe z uwzględnieniem postawy ciała i autoprezentacji;

w zakresie modułu "higiena":
omówienie higieny osobistej i jej znaczenia w kontaktach zawodowych i społecznych;
dbałość o czystość własną oraz najbliższego otoczenia; uświadomienie potrzeby przestrzegania higieny osobistej;
pielęgnacja cery i dobór kosmetyków, podstawy makijażu.

Wykonawca zapewnia uczestnikom/uczestniczkom materiały dydaktyczne. Dokumentacja wytworzona przez Wykonawcę winna być umieszczona na formatkach udostępnionych przez Zamawiającego. Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu zajęć o podobnej tematyce (realizacja minimum dwóch zajęć). Wykonawca winien złożyć ofertę cenową - zamawiający wymaga, aby wykonawca podał cenę brutto za jedną godzinę prowadzenia zajęć. W przypadku wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "zajęcia tematyczne - wizerunek i higiena dla uczestników projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" do dnia 14.03..2013r. do godz. 12.00 na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin lub formie elektronicznej na adres: asankowska@mopr.szczecin.pl