MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE
DZIAŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
POSZUKUJE PSYCHOLOGAGłówne obowiązki:
 • prowadzenie naboru i kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
 • opiniowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pod względem spełniania warunków oraz predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej,
 • tworzenie, realizacja, monitoring i ewaluacja programów wspierania rodziny i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej
 • promowanie tematyki rodzinnej pieczy zastępczej w innych instytucjach i podmiotach,
 • podejmowanie działań w celu zapewnienia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby,
 • uczestnictwo w zespołach interdyscyplinarnych dotyczących sytuacji problemowych w rodzinnych formach pieczy zastępczej, zwoływanych przez pracowników Działu Pieczy Zastępczej,
 • współpraca i wspomaganie działań podejmowanych przez pozostałych pracowników Działu oraz współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi MOPR w zakresie realizowanych zadań,

Wymagania kwalifikacyjne:
 • Wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,
 • preferowane 2-letnie doświadczenie w zakresie świadczonych usług.

Umiejętności:
 • wrażliwość,
 • komunikatywność,
 • otwartość,
 • kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań,
 • redagowanie pism, opinii.

Oferujemy:
 • Umowę o pracę (również w niepełnym wymiarze czasu pracy),
 • pakiet świadczeń socjalnych.

Osoby zainteresowane pracą na ww. stanowisku
mogą składać oferty pracy: CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie w formie:
Szczegółowych informacji udziela:

Bogusława Porzezińska — kierownik Działu Pieczy Zastępczej

tel. 697 066 187 lub 91 42 43 050