MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE
DZIAŁ PIECZY ZASTĘPCZEJ
POSZUKUJE PSYCHOLOGA

(zatrudnienie w ramach projektu "Samodzielni — kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny")


Główne obowiązki:
 • Przeprowadzenie badań i analiz i sporządzenie pisemnej diagnozy potrzeb dziecka umieszczonego w spokrewnionej lub niezawodowej rodzinie zastępczej.
 • Uczestniczenie w posiedzeniach dotyczących oceny sytuacji dziecka umieszczonego w spokrewnionej lub niezawodowej rodzinie zastępczej, przedstawianie propozycji i sporządzanie pisemnych wskazań do planu pracy z dzieckiem, oceny sytuacji dziecka.
 • Sporządzanie wniosków do sądu w przypadku zdiagnozowania potrzeby umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy specjalistycznej.
 • Analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną, poradnictwo w tym zakresie, krótkotrwała terapia, sporządzanie zaleceń do pracy z dzieckiem dla rodziny.
 • Udzielanie rodzinom zastępczym spokrewnionym i niezawodowym poradnictwa, mającego na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji.
 • Proponowanie i motywowanie do podjęcia szkoleń (między innymi dostępnych w projekcie) rodzin zastępczych w celu podnoszenie ich kompetencji, biorąc pod uwagę potrzeby dzieci i kompetencje rodzin.
 • Współpraca i wspomaganie działań podejmowanych przez pozostałych pracowników Działu oraz zapewnienie im konsultacji psychologicznych w zakresie problemów i potrzeb rodzin zastępczych.
 • Inicjowanie, w uzasadnionej sytuacji, spotkania zespołu interdyscyplinarnego w sprawie rodziny lub uczestnictwo w takim zespole, powołanym przez inną instytucję lub komórkę organizacyjną MOPR.
 • Współpraca z różnymi instytucjami na rzecz rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w tych rodzinach (poprzez sporządzanie opinii, ocen, rekomendacji i zaleceń).
 • Udzielanie wsparcia i doradztwa psychologicznego rodzinom zastępczym adekwatnego do rozeznanej sytuacji dziecka, kompetencji rodziców w formie rekomendacji i pisemnych zaleceń.
 • Wskazywanie kierunków i miejsc ewentualnej dodatkowej diagnostyki dziecka.

Wymagania kwalifikacyjne:
 • Wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,
 • dwuletnie doświadczenie w zakresie świadczonych usług.

Wymagane umiejętności:

 • wrażliwość,
 • komunikatywność,
 • otwartość,
 • kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań,
 • redagowanie pism, opinii.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę (również w niepełnym wymiarze czasu pracy),
 • pakiet świadczeń socjalnych.

Osoby zainteresowane pracą na ww. stanowisku mogą składać oferty pracy
: CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie w formie:
 • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecinie,
 • lub w wersji elektronicznej:
  • e-mail:.adziadosz@mopr.szczecin.pl
  • e-mail: bporzezinska@mopr.szczecin.pl

Szczegółowych informacji udziela:

Bogusława Porzezińska — kierownik Działu Pieczy Zastępczej
tel. 697 066 187 lub 91 42 43 050