Rozeznanie rynku na prowadzenie doradztwa zawodowego

Szczecin, dn16.01.2013r.

Ogłoszenie o naborze osoby do prowadzenia usług doradztwa zawodowego dla uczestników projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na prowadzenie doradztwa zawodowego dla 40 Uczestników projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe (doradztwo zawodowe, socjologia lub psychologia),
2. licencja doradcy zawodowego I stopnia,
3. minimum trzyletni staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego,
4. znajomość metod i technik poradnictwa zawodowego,
5. znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz ustawy o pomocy społecznej,
6. znajomość ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o zatrudnieniu socjalnym oraz innych aktów prawnych mających z nimi ścisły związek,
7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
1. praktyczna znajomość zagadnień związanych z tematem bezrobocia,
2. doświadczenie w tworzeniu Indywidualnych Planów Działania
2. doświadczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
3. doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
4. komunikatywność,
5. umiejętność pracy w zespole,
6. dobra znajomość programów Office i Windows oraz obsługi poczty elektronicznej,
7. znajomość lokalnego rynku pracy.

Prowadzenie doradztwa zawodowego odbywać się będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej od dnia zawarcia umowy do okresie od dnia podpisania umowy do 20.12.2013r. zgodnie z ustalonym harmonogramem w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego. Zakłada się iż, maksymalna ilość godzin wyniesie: 160 godzin, w tym udział w procesie rekrutacji do projektu oraz konsultacje indywidualne z Uczestnikami.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku doradcy zawodowego:
1. uczestniczenie w procesie rekrutacji uczestników projektu "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"
2. udzielanie uczestnikom projektu konsultacji indywidualnych, pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu, podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, a w szczególności:
- udzielaniu niezbędnych informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach kształcenia i
szkolenia,
- udzielaniu pomocy w formie indywidualnych i grupowych porad zawodowych,
- określaniu predyspozycji zawodowych.
3. współpraca z pracownikami socjalnymi i zespołem specjalistów w zakresie realizacji instrumentów aktywnej integracji,
4. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys zawodowy,
2. dokumenty poświadczające wykształcenie,
3. inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
4. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją.
5. oświadczenie o treści: "nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe "
6. Oferta cenowa - zamawiający wymaga, aby wykonawca podał cenę brutto za jedną godzinę konsultacji indywidualnych. W przypadku wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Doradca Zawodowy w ramach projektu Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" do dnia 21.01.2013r. do godz. 12.00 na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin