Rozezenanie rynku - zajęcia tematyczne z planowania rodziny

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie zajęć tematycznych z zakresu planowania rodziny dla uczestników/uczestniczek projekt pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie zajęć tematycznych z zakresu planowania rodziny, realizowanych w formie dwóch trzygodzinnych spotkań po jednym dla każdej z grup (łącznie 6 godzin) dla uczestników/uczestniczek projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zakres tematyczny zajęć winien obejmować:
- płodność kobiet i mężczyzn,
- odpowiedzialne rodzicielstwo,
- metody antykoncepcji.
- równość szans.
Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia do realizacji zajęć, które odbywać się będą w siedzibie Klubu Integracji Społecznej Al. Papieża Jana Pawła II 42 (wejście od fontann) od dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej, najpóźniej do dnia 30.10.2013r.

Wykonawca zapewnia uczestnikom materiały dydaktyczne.
Dokumentacja wytworzona przez Wykonawcę winna być umieszczona na formatkach udostępnionych przez Zamawiającego.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć o wskazanej tematyce (wykonawca winien wykazać się dokumentem
potwierdzającym niniejsze doświadczenie);
- dokładność, odpowiedzialność, terminowość.

Wykonawca winien złożyć ofertę cenową - zamawiający wymaga, aby wykonawca podał cenę brutto za jedną godzinę prowadzenia zajęć tematycznych z planowania rodziny.
W przypadku wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem "zajęcia tematyczne z planowania rodziny" do dnia 20.08.2013 r. do godz. 12.00 na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin

Lub na adres mailowy: asankowska@mopr.szczecin.pl