Rozeznanie rynku na prowadzenie konsultacji w zakresie ekonomii społecznej

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie konsultacji w zakresie ekonomii społecznej dla uczestników/uczestniczek projekt pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanegoze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie:30 konsultacji w zakresie ekonomii społecznej dla uczestników/uczestniczek projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zakres konsultacji winien obejmować zagadnienia związane z zakładaniem podmiotów ekonomii społecznej.
Podstawowe zagadnienia :

1. Charakterystyka ekonomii społecznej:
- obszary działania podmiotów ekonomii społecznej,
- korzyści płynące z działalności.

2. Formy prawne podmiotów ekonomii społecznej:
- przykłady działających podmiotów,
- cechy charakterystyczne wybranych form prawnych (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne).

3. Zasady rejestracji i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej:
- konstrukcja statutu,
- dokumenty rejestracyjne,
- źródła finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej.

Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia do realizacji zajęć: konsultacje odbywać się będą w siedzibie Klubu Integracji Społecznej Al. Jana Pawła II 42 (wejście od fontann) od dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej, najpóźniej do dnia 15.12.2013r.
Wykonawca zapewnia uczestnikom/uczestniczkom materiały dydaktyczne.
Dokumentacja wytworzona przez Wykonawcę winna być umieszczona na formatkach udostępnionych przez Zamawiającego.

Wykonawca winien wykazać się dokumentem potwierdzającym doświadczenie w prowadzeniu konsultacji o ww tematyce. Wykonawca winien złożyć ofertę cenową - zamawiający wymaga, aby wykonawca podał cenę brutto za jedną godzinę konsultacji W przypadku wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "prowadzenie konsultacji w zakresie ekonomii społecznej dla uczestników projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" do dnia 11.03.2013r. do godz. 12.00 na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin lub w formie elektronicznej na adres: asankowska@mopr.szczecin.pl