Rozeznanie rynku na przeprowadzenie warsztatów na temat tworzenia dokumentów aplikacyjnych

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie warsztatów na temat tworzenia dokumentów aplikacyjnych dla uczestników projektu "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie warsztatów na temat tworzenia dokumentów aplikacyjnych dla uczestników/uczestniczek projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia do realizacji zajęć: warsztaty odbywać się będą w sali komputerowej ze stanowiskami komputerowymi.

Zakres zamówienia obejmuje:
przeprowadzenie warsztatów na temat tworzenia dokumentów aplikacyjnych dla maksymalnie 40 osób, podzielonych na dwie grupy, w wymiarze 2 spotkań po 3 godziny dla każdej z grupy (łącznie 12 godzin dla dwóch grup, po 6 h na każdą grupę);
program warsztatów musi obejmować zagadnienia związane z nauką pisania dokumentów aplikacyjnych: tj. podań o pracę , listów motywacyjnych, CV itp. i zawierać ćwiczenia praktyczne, pokazy uzupełniane wskazówkami teoretycznymi;
 wykonawca zapewnia uczestnikom/uczestniczkom materiały dydaktyczne takie jak: skrypty, opracowania;
na zakończenie warsztatów Wykonawca przeprowadzi ankietę na koniec zajęć wśród osób uczestniczących w zajęciach.

Warsztaty będą prowadzone w odrębnych terminach dla każdej z grup w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, od 01.06.2013 najpóźniej do dnia 15.09.2013r.

Dokumentacja wytworzona przez Wykonawcę winna być umieszczona na formatkach udostępnionych przez Zamawiającego.

Wykonawca musi zapewnić kadrę dydaktyczną o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.
Wykonawca winien wykazać się dokumentem potwierdzającym doświadczenie kadry w prowadzeniu konsultacji o w/w tematyce (min. 3 zajęcia z podobnej tematyki).
Wykonawca winien złożyć ofertę cenową - zamawiający wymaga, aby wykonawca podał cenę brutto za jedną godzinę prowadzenia warsztatów. W przypadku wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "prowadzenie warsztatów na temat tworzenia dokumentów aplikacyjnych dla uczestników projektu pn "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" do dnia 06.05.2013r. do godz. 12.00 na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin.lub w formie elektronicznej na adres: asankowska@mopr.szczecin.pl