Rozeznanie rynku na prowadzenie wasztatów terapia przez sztukę

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie warsztatów - terapia przez sztukę dla uczestników/uczestniczek projekt pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie warsztatów - terapia przez sztukę dla Uczestników/ Uczestniczek projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" (łącznie 2 grupy po max. 20 osób każda).

Wymagania stawiane wykonawcy:


Wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe uprawniające do prowadzenia terapii poprzez sztukę,
 • doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu terapii poprzez sztukę,
 • doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 • samodzielność w wykonywaniu zadań.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność prowadzenia zajęć grupowych, komunikowania się, budowania relacji w grupie i współpracy,
 • posiadanie różnego rodzaju zainteresowań i umiejętności artystycznych,
 • ukończone kursy, szkolenia z zakresu terapii poprzez sztukę,
 • zdolności organizatorskie,
 • sumienność, kreatywność, komunikatywność i odpowiedzialność,

Założenia organizacyjne:


Prowadzenie warsztatów - terapia przez sztukę odbywać się będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej od dnia jej podpisania do 30.08.2014r. zgodnie z ustalonym harmonogramem w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.

Uczestnicy warsztatów zostaną podzieleni na dwie grupy warsztatowe, każda po maksymalnie 20 osób. Maksymalna liczba godzin warsztatów wyniesie 12 godzin w wymiarze: dwóch trzygodzinnych spotkań dla dwóch grup warsztatowych.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy i inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia, referencje,
 • dwie wstępne koncepcje scenariuszy warsztatów zawierających zajęcia, które wykorzystują twórczo kreacyjną aktywność, jak np.: decoupage, rysowanie, malowanie i modelowanie dla wyrażenia problematyki członków grupy.

Warunki ogólne:

 • Wykonawca nie może być jednocześnie zatrudniony w instytucji uczestniczącej
 • w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy (w Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Regionalnym Ośrodku EFS, Krajowym Ośrodku EFS oraz Krajowej Instytucji Wspomagającej).
 • Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż jego miesięczne łączne zaangażowanie na podstawie wszelkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności w ramach stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia, w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, w tym, we wszystkich projektach realizowanych w ramach NSRO włącznie z niniejszym nie może przekroczyć 240 godzin.
 • Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia do realizacji zajęć w siedzibie Klubu Integracji Społecznej al. Papieża Jana Pawła II 42 (III piętro, wejście od fontann).
 • Wykonawca winien złożyć ofertę cenową - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał cenę brutto za jedną godzinę prowadzenia zajęć.
 • W przypadku Wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.


Składanie ofert:


Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem "warsztaty - terapia przez sztukę" do dnia 25.06.2014 r. do godz. 12.00 na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin

lub drogą elektroniczną na adres asankowska@mopr.szczecin.pl