Rozeznanie rynku na prowadzenie zajęć tematycznych z zakresu technik na rozmowie kwalifikacyjnej

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie zajęć tematycznych z zakresu "technik na rozmowie kwalifikacyjnej" dla uczestników/ uczestniczek projekt pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie zajęć tematycznych z zakresu technik na rozmowie kwalifikacyjnej dla maksymalnie 40 uczestników/uczestniczek projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" (2 grupy po 20 osób każda) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zajęcia winny się odbyć zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym, nie wcześniej niż od 02.04.2013 oraz nie później niż do 31.08.2013, w formie dwóch trzygodzinnych spotkań po jednym dla każdej z grup (łącznie 6 godzin).
Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia do realizacji zajęć w siedzibie Klubu Integracji Społecznej Al. Jana Pawła II 42 (wejście od fontann).
Zakres zajęć winien obejmować:
• miniwykład poruszający następujące zagadnienia: metody i techniki rekrutacyjne, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, najczęściej zadawane pytania, czego unikać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, itp.
• ćwiczenia - symulacja rozmowy kwalifikacyjnej z uwzględnieniem poznanych metod i technik rekrutacyjnych.

Wykonawca zapewnia uczestnikom/ uczestniczkom materiały dydaktyczne. Dokumentacja wytworzona przez Wykonawcę winna być umieszczona na formatkach udostępnionych przez Zamawiającego. Wykonawca winien wykazać się dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczenia usług doradcy zawodowego lub lidera klubu pracy.

Wykonawca winien złożyć ofertę cenową - Zamawiający wymaga, aby wykonawca podał cenę brutto za jedną godzinę prowadzenia zajęć. W przypadku wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "zajęcia tematyczne z zakresu technik na rozmowie kwalifikacyjnej dla uczestników projektu pn "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" do dnia 27.02.2013r. do godz. 12.00 na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

lub w formie elektronicznej na adres: asankowska@mopr.szczecin.pl