Rozeznanie rynku na prowadzenie zajęć tematycznych z planowania rodziny dla uczestników projektu Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie zajęć tematycznych z planowania rodziny dla uczestników/uczestniczek projekt pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
UWAGA: Rozeznanie rynku jest prowadzone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie zajęć tematycznych z planowania rodziny dla Uczestników/ Uczestniczek projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" (łącznie 2 grupy po max. 20 osób każda).
Zakres tematyczny zajęć winien obejmować:
- płodność kobiet i mężczyzn,
- odpowiedzialne rodzicielstwo,
- metody antykoncepcji.
- ryzykowne zachowania seksualne
- równość szans.
Realizacja zajęć: w formie jednego trzygodzinnego spotkania dla każdej z grup (łącznie 6 godzin).
Zajęcia winny zostać zrealizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym, nie wcześniej niż 01.06.2014r. oraz nie później 31.07.2014r.:
Warunki ogólne:
1. Wykonawca winien posiadać wykształcenie wyższe oraz wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu zajęć o podobnej tematyce (realizacja minimum trzech zajęć - potwierdzonych pisemnie).
2. Wykonawca zobowiązany zostanie do zapewnienia Uczestnikom/ Uczestniczkom materiałów dydaktycznych umieszczonych na formatkach udostępnionych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może być jednocześnie zatrudniony w instytucji uczestniczącej
w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy (w Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Regionalnym Ośrodku EFS, Krajowym Ośrodku EFS oraz Krajowej Instytucji Wspomagającej).
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż jego miesięczne łączne zaangażowanie na podstawie wszelkich form zaangażowania zawodowego w szczególności w ramach stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia, zaangażowania w ramach prowadzenia działalności gospodarczej oraz we wszystkich projektach realizowanych w ramach NSRO włącznie z niniejszym nie może przekroczyć 240 godzin.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia do realizacji zajęć w siedzibie Klubu Integracji Społecznej al. Papieża Jana Pawła II 42 (wejście od fontann).
6. Wykonawca winien złożyć ofertę cenową - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał cenę brutto za jedną godzinę prowadzenia zajęć.
7. W przypadku Wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem "zajęcia tematyczne z planowania rodziny" do dnia 14.05.2014 r. do godz. 12.00 na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin

lub drogą elektroniczną na adres asankowska@mopr.szczecin.pl