Rozeznanie rynku na prowadzenie zajęć tematycznych z technik na rozmowie kwalifikacyjne

ZAPYTANIE OFERTOWE

UWAGA: Rozeznanie rynku jest prowadzone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych

1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć tematycznych z technik na rozmowie kwalifikacyjnej dla maksymalnie 15 Uczestników/ Uczestniczek projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" (1 grupa 15-osobowa).

Zajęcia obejmują 3 godziny dydaktyczne, realizowane w formie jednego spotkania.

Zakres tematyczny zajęć winien obejmować:
• miniwykład poruszający następujące zagadnienia: metody i techniki rekrutacyjne, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, najczęściej zadawane pytania, czego unikać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, itp.
• ćwiczenia - symulacja rozmowy kwalifikacyjnej z uwzględnieniem poznanych metod i technik rekrutacyjnych.


3. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym nie wcześniej niż 20.02.2015r. oraz nie później 28.02.2015r.
Warunki płatności: płatność nastąpi po zrealizowaniu zadania na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku.
Wykonawca będzie realizował zadanie na podstawie umowy cywilnoprawnej.

4. Wymagania jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

Warunki ogólne:

1. Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu zajęć o podobnej tematyce (realizacja minimum trzech zajęć - potwierdzonych pisemnie/ referencje).
2. Wykonawca zobowiązany zostanie do zapewnienia Uczestnikom/Uczestniczkom zajęć materiałów dydaktycznych w formie papierowej, umieszczonych na formatkach udostępnionych przez Zamawiającego (1 egzemplarz materiałów dydaktycznych Wykonawca przekaże Zamawiającemu).
3. Wykonawca nie może być jednocześnie zatrudniony w instytucji uczestniczącej
w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy (w Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Regionalnym Ośrodku EFS, Krajowym Ośrodku EFS oraz Krajowej Instytucji Wspomagającej).
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż jego miesięczne łączne zaangażowanie na podstawie wszelkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności w ramach stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia, w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, w tym, we wszystkich projektach realizowanych w ramach NSRO włącznie z niniejszym nie może przekroczyć
240 godzin.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia do realizacji zajęć w siedzibie Klubu Integracji Społecznej przy al. Papieża Jana Pawła II 42 w Szczecinie (wejście od Fontann).
6. Wykonawca winien złożyć ofertę cenową - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał cenę brutto za jedną godzinę prowadzenia zajęć.
7. W przypadku Wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.01.2015r.

• pisemnej (osobiście, listownie) na adres: 70-323 Szczecin, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 pok. 301, lub
• faxem na nr: (091 - 48 57 603) lub
• w wersji elektronicznej na e-mail: jsobien@mopr.szczecin.pl