rozeznanie rynku na przeprowadzenie konsultacji w zakresie samozatrudnienia

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie konsultacji w zakresie samozatrudnienia dla uczestników/uczestniczek projekt pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie 30 konsultacji w zakresie samozatrudnienia dla uczestników/uczestniczek projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zakres konsultacji winien obejmować zagadnienia związane z zakładaniem działalności gospodarczej:
• wybór formy prawnej działalności, formy opodatkowania,
• rejestracja firmy, formalności konieczne do spełnienia przy zakładaniu działalności gospodarczej)
• ustalenie rodzaju działalności wg klasyfikacji PKD,
• jak znaleźć pomysł na firmę, pomoc w sporządzeniu biznes planu firmy,
• oferty pomocy publicznej na samozatrudnienie i tworzenie miejsc pracy Powiatowego Urzędu Pracy i innych instytucji rynku pracy,
• dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej, dotacje, pożyczki,
• udostępnianie wzorów umów, pism urzędowych, formularzy - pomoc w ich wypełnianiu.
Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia do realizacji zajęć: konsultacje odbywać się będą w siedzibie Klubu Integracji Społecznej Al. Jana Pawła II 42 (wejście od fontann) od dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej, najpóźniej do dnia 15.12.2013r.
Wykonawca zapewnia uczestnikom/uczestniczkom materiały dydaktyczne.
Dokumentacja wytworzona przez Wykonawcę winna być umieszczona na formatkach udostępnionych przez Zamawiającego.
Wykonawca winien wykazać się dokumentem potwierdzającym doświadczenie w prowadzeniu konsultacji o ww tematyce.
Wykonawca winien złożyć ofertę cenową - zamawiający wymaga, aby wykonawca podał cenę brutto za jedną godzinę konsultacji W przypadku wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "prowadzenie konsultacji w zakresie samozatrudnienia dla uczestników projektu pn "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" do dnia 27.02.2013r. do godz. 12.00 na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin lub w formie elektronicznej na adres: asankowska@mopr.szczecin.pl