Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia ABC przedsiębiorczości


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie szkolenia

"ABC przedsiębiorczości"

dla maksymalnie 40 uczestników/ uczestniczek projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szkolenie "ABC przedsiębiorczości" winno zostać zrealizowane od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2013r., dla dwóch 20-osobowych grup w wymiarze 2 spotkań po 3 godziny dla każdej z grup (łącznie 12 godzin dla obu grup) zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.

Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia do realizacji zajęć, które odbywać się będą w siedzibie Klubu Integracji Społecznej przy Al. Papieża Jana Pawła II 42 w Szczecinie.

Zakres szkolenia winien obejmować następujące zagadnienia:

Jakie kroki trzeba podjąć by otworzyć firmę? (etapy rejestracji firmy)
Jaką formę prawną wybrać dla naszej działalności?
Jak rozliczać się z Urzędem Skarbowym?
Co to znaczy zatrudniać pracowników?
Czym się różni umowa o pracę od umów cywilnoprawnych?

Wykonawca zapewnia uczestnikom materiały dydaktyczne.
Dokumentacja wytworzona przez Wykonawcę winna być umieszczona na formatkach udostępnionych przez Zamawiającego.

Wymagania:
wykształcenie wyższe,
doświadczenie w prowadzeniu zajęć o wskazanej tematyce (wykonawca winien wykazać się dokumentem potwierdzającym niniejsze doświadczenie);
 dokładność, odpowiedzialność, terminowość.

Wykonawca winien złożyć ofertę cenową - zamawiający wymaga, aby wykonawca podał cenę brutto za jedną godzinę szkolenia. W przypadku wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Szkolenie ABC przedsiębiorczości dla uczestników projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" do dnia 15.04.2013r. do godz. 12.00 na adres:


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3,
70-323 Szczecin

lub w formie elektronicznej na adres: asankowska@mopr.szczecin.pl