Rozeznanie rynku na przeprowadzenie warsztatów na temat tworzenia dokumentów aplikacyjnych dla uczestników/uczestniczek projektu Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społeczenej w Szczecine

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie warsztatów na temat tworzenia dokumentów aplikacyjnych dla Uczestników/ Uczestniczek projektu "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozeznanie jest prowadzone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie warsztatów na temat tworzenia dokumentów aplikacyjnych dla maksymalnie 40 Uczestników/ Uczestniczek projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" (łącznie 2 grupy po max. 20 osób każda)

Opis przedmiotu zamówienia:
przeprowadzenie warsztatów na temat tworzenia dokumentów aplikacyjnych dla maksymalnie 40 osób, podzielonych na dwie grupy, w wymiarze 3 spotkań po 3 godziny dla każdej z grup (po 9 godz. dydaktycznych na każdą grupę, łącznie 18 godzin dla dwóch grup);
program warsztatów musi obejmować:
a) pisanie profesjonalnego CV;
b) pisanie profesjonalnego LM;
c) uzyskanie informacji na temat kwestii na jakie zwracają rekruterzy;
d) uzyskanie informacji na temat najczęściej popełnianych błędów w dokumentach aplikacyjnych;
e) ćwiczenia praktyczne, pokazy, wskazówki teoretyczne;
efektem warsztatów będzie opracowanie przez każdego Uczestnika indywidualnego CV oraz listu motywacyjnego, a dokumenty zostaną zapisane w formie elektronicznej na urządzeniu przenośnym typu PENDRIVE (Zamawiający zapewnia Uczestnikom urządzenie w odpowiedniej ilości);
Wykonawca zapewnia Uczestnikom salę komputerową wyposażoną w stanowiska komputerowe z systemem Windows i oprogramowaniem biurowym (MS Office) i dostępem do Internetu (przy 1 jednym stanowisku może pracować tylko jedna osoba) oraz materiały dydaktyczne w formie skryptu/ opracowania zawierającego opis wszystkich zagadnień ujętych w programie warsztatów pozwalających na samodzielną edukację z zakresu tematyki zajęć. Jeden komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu;
na zakończenie warsztatów Wykonawca przeprowadzi ankietę ewaluacyjną dla osób uczestniczących w zajęciach;
zajęcia będą odbywać się w ustalone z Zamawiającym dni robocze w godzinach: od 9.00 do 12.00, nie wcześniej niż 15.05.2014, najpóźniej do dnia 31.07.2014r.
wykonawca powinien zapewnić możliwość zorganizowania przez Zamawiającego przerwy kawowej poprzez udostępnienie miejsca wyposażonego w czajnik bezprzewodowy oraz stolik (catering dostarczy na miejsce zajęć Zamawiający)

Ogólne warunki:

1. Wykonawca musi zapewnić kadrę dydaktyczną o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia (wykształcenie wyższe), 1 osobę dla każdej grupy.
2. Wykonawca winien wykazać się dokumentem potwierdzającym doświadczenie osób wskazanych do prowadzenia zajęć w prowadzeniu zajęć związanych z w/w tematyką (min. 3 zajęcia z podobnej tematyki).
3. Wykonawca nie może być jednocześnie zatrudniony w instytucji uczestniczącej
w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy (w Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Regionalnym Ośrodku EFS, Krajowym Ośrodku EFS oraz Krajowej Instytucji Wspomagającej).
4. Wykonawca winien złożyć ofertę cenową - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył ofertę cenową podając:
cenę brutto za jedną godzinę prowadzenia warsztatów;
cenę brutto za jedną godzinę wynajmu Sali komputerowej.
Zamawiający dokona wyboru ofert tego wykonawcy u którego suma cen wskazanych
powyżej będzie najniższa.

5. W przypadku Wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "prowadzenie warsztatów na temat tworzenia dokumentów aplikacyjnych dla Uczestników projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" do dnia 4.04.2014r. do godz. 12.00 na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin.

lub w formie elektronicznej na adres: asankowska@mopr.szczecin.pl