Zajęcia z elastycznych form zatrudnienia

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie zajęć tematycznych z elastycznych form zatrudnienia dla uczestników/uczestniczek projekt pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie zajęć tematycznych z elastycznych form zatrudnienia dla Uczestników/ Uczestniczek projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" (łącznie 2 grupy po max. 20 osób każda).

Realizacja zajęć w formie jednego trzygodzinnego spotkania dla każdej z grup (łącznie 6 godzin).

Zakres tematyczny zajęć winien obejmować:
 rodzaje umów (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna);
 czas trwania umów;
 praca tymczasowa - tzw. Leasing pracowniczy;
 telepraca;
 praca na wezwanie;
 samozatrudnienie oraz wady i zalety samozatrudnienia.

Realizacja zajęć: w formie jednego trzygodzinnego spotkania dla każdej z grup (łącznie 6 godzin).
Zajęcia winny zostać zrealizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym, nie wcześniej niż 02.04.2014r. oraz nie później 30.07.2014r.:

Warunki ogólne:

1. Wykonawca winien posiadać wykształcenie wyższe oraz wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu zajęć o podobnej tematyce (realizacja minimum trzech zajęć - potwierdzonych pisemnie).
2. Wykonawca zobowiązany zostanie do zapewnienia Uczestnikom/ Uczestniczkom materiałów dydaktycznych umieszczonych na formatkach udostępnionych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może być jednocześnie zatrudniony w instytucji uczestniczącej
w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy (w Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Regionalnym Ośrodku EFS, Krajowym Ośrodku EFS oraz Krajowej Instytucji Wspomagającej).
4. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia do realizacji zajęć w siedzibie Klubu Integracji Społecznej al. Papieża Jana Pawła II 42 (wejście od fontann).
5. Wykonawca winien złożyć ofertę cenową - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał cenę brutto za jedną godzinę prowadzenia zajęć.
6. W przypadku Wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem "zajęcia tematyczne z elastycznych form zatrudnienia" do dnia 10.03.2014r. do godz. 12.00 na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin

lub drogą elektroniczną na adres asankowska@mopr.szczecin.pl