Rozeznanie rynku na przeprowadzenie zajęć tematycznych z elastycznych form zatrudnienia

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie zajęć tematycznych z elastycznych form zatrudnienia dla uczestników/uczestniczek projekt pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie zajęć tematycznych z elastycznych form zatrudnienia dla maksymalnie 40 uczestników/uczestniczek projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zakres tematyczny zajęć winien obejmować:
rodzaje umów (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna);
czas trwania umów;
praca tymczasowa - tzw. Leasing pracowniczy
telepraca
praca na wezwanie
samozatrudnienie oraz wady i zalety samozatrudnienia.
Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia do realizacji zajęć, które odbywać się będą w siedzibie Klubu Integracji Społecznej Al. Papieża Jana Pawła II 42 (wejście od fontann) od dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej, najpóźniej do dnia 30.09.2013r. dla dwóch 20-osobowych grup w wymiarze dwóch trzygodzinnych spotkań po jednym dla każdej z grup (łącznie 6 godzin) zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.

Wykonawca zapewnia uczestnikom materiały dydaktyczne.
Dokumentacja wytworzona przez Wykonawcę winna być umieszczona na formatkach udostępnionych przez Zamawiającego.
Wymagania:
wykształcenie wyższe,
doświadczenie w prowadzeniu zajęć o wskazanej tematyce (wykonawca winien wykazać się dokumentem potwierdzającym niniejsze doświadczenie);
 dokładność, odpowiedzialność, terminowość.
Wykonawca winien złożyć ofertę cenową - zamawiający wymaga, aby wykonawca podał cenę brutto za jedną godzinę prowadzenia zajęć tematycznych z elastycznych form zatrudnienia. W przypadku wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem "zajęcia tematyczne z elastycznych form zatrudnienia" do dnia 24.04.2013 r. do godz. 12.00 na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin
lub w formie elektronicznej na adres: asankowska@mopr.szczecin.pl