Rozpoczęcie zajęć kompensacyjnych

Od 1 marca 2017 r. rozpoczyna się kolejny etap działań dla uczestników projektu "Aktywna integracja w Szczecinie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - zajęcia kompensacyjne dla młodzieży szkolnej
w wieku 15-17 lat przebywającej w pieczy zastępczej.

Nadrzędnym celem zajęć kompensacyjnych jest wyrównanie szans edukacyjnych, pomoc młodzieży w przezwyciężaniu trudności w nauce, umożliwienie im prawidłowego funkcjonowania w zespole klasowym oraz osiągania pozytywnych wyników szkolnych.

Zajęcia będą realizowane w formie korepetycji indywidualnych oraz grupowych dla około 60 uczniów gimnazjów, technikum, liceum, szkół zawodowych. Miejsce realizacji w/w działań będzie podzielone ze względu na miejsce zamieszkania uczestników, na lewobrzeżną części oraz na w prawobrzeżną część miasta.

Wsparcie każdego uczestnika projektu obejmuje 12 h zajęć z wybranego przedmiotu Program będzie realizowany zgodnie z treściami programowymi aktualnie omawianymi na zajęciach dydaktycznych, dodatkowo na zajęciach indywidualnych zadania będą dobierane tak, aby rozwijać potencjał edukacyjny młodzieży.