Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie

Fundusz Europejski Pomorze ZachodnieProjekt pn. "
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie w ramach działania 7.6 - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Typ projektu: rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Celem głównym projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności usług społecznych dla 824 mieszkańców Szczecina w okresie od 01.06.2019 r. do 30.06.2023 r.

W ramach projektu planowane jest:

  1. Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego w 20 Placówkach Wsparcia Dziennego dla 320 dzieci i ich rodzin w okresie 01.06.2019 r. - 30.06.2023 r. - realizator COnD;
  2. Rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie i uruchomienie od 01.01.2020 r. dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 osób oraz doskonalenie 111 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w okresie 01.06.2019 r. - 31.03.2023 r. - realizator MOPR i COnD;
  3. Zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wsparcie 140 rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych w okresie 01.06.2019 r. - 30.06.2023 r. - realizator MOPR;
  4. Wsparcie procesu usamodzielniania się 160 wychowanków pieczy instytucjonalnej i rodzinnej w okresie 01.09.2019 r. -30.06.2023 r. - realizator MOPR i COnD;
  5. Rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poprzez szkolenia i superwizje dla 165 pracowników instytucji wspierających rodziny w okresie 01.06.2019 r. -30.06.2023 r. - realizator COnD.Wsparciem zostaną objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego, rodzice zastępczy oraz pracownicy systemu wsparcia rodziny:

1) 320 dzieci, wraz z rodzinami, z 20 Placówek Wsparcia Dziennego;

2) 22 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

3) 224 rodziców/opiekunów dzieci umieszczonych w pieczy lub zagrożonych umieszczeniem w pieczy, niewydolnych w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczo;

4) 160 osób usamodzielnianych;

5) 105 rodziców zastępczych;

6) 120 osób będących kadra Placówek Wsparcia Dziennego, asystenci rodziny, pracownicy socjalni.Rezultatem projektu będzie:

- rozwój 20 istniejących Placówek Wsparcia Dziennego,

- utworzenie 2 placówek opiekuńczo-wychowawczo,

- podniesienie wiedzy i umiejętności 84 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,

- usługi wsparcia dziennego w Placówkach Wsparcia Dziennego,

- deinstytucjonalizacja usług pieczy zastępczej,

- zapobieganie dysfunkcjom rodziny i profilaktyka umieszczania dziecka w pieczy zastęp,

- usamodzielnienia,

- doskonalenie pieczy zastępczej,

- rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego.


Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn. Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, które na każdym etapie mogą zgłaszać indywidualne potrzeby.

Wartość projektu wynosi 9 901 925,09 zł, dofinansowanie z UE 8 416 636,32 zł.

Projekt "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020.

Polska