Ogłoszenia

Fundusz Europejski Pomorze Zachodnie
Informacja o naborze uczestników


Informujemy, iż rozpoczął się nabór nr 2 Uczestników do projektu “Samodzielni -kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" - grupa młodzieży w wieku 16-26 lat, przebywająca w rodzinnej pieczy zastępczej i opuszczającej rodzinne formy pieczy zastępczej.

Projekt adresowany jest do:

- młodzieży pozostającej w rodzinnej pieczy zastępczej przygotowującej się do wyboru opiekuna i tworzenia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia (IPU),

- osób będących w procesie usamodzielnienia (przebywających w pieczy zastępczej lub po jej opuszczeniu), niemających kontaktu z opiekunem usamodzielnienia, potrzebujących wsparcia nowego opiekuna i/ lub dokonania zmian w IPU (modyfikacji działań w IPU w różnych zakresach: zmiany ścieżki edukacyjnej, uzyskania kwalifikacji zawodowych, uzyskania mieszkania), będących w szczególnych sytuacjach życiowych, potrzebujących wsparcia mentora w procesie usamodzielnienia.

Zgłoszenia do objęcia wsparciem przyjmowane są przez:

- koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,

- pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej - tel. 91 42 25 955, 91 42 10 205,

- pracowników socjalnych ds. usamodzielnień - tel. 91 42 11 708.

Zgłoszenia do projektu można też dokonać osobiście w siedzibie Biura Obsługi Interesanta MOPR przy ul. Sławomira 10, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30 lub tel.91 42 26 760.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do wyczerpania miejsc.

Rozpoczęcie wsparcia planowane jest na miesiąc luty 2021r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na dole strony.

Serdecznie zapraszamy!

__________________________________________________________________


Informacja o naborze Uczestników Projektu

Informujemy, iż rozpoczął się nabór Uczestników do projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" - grupa "rodziców zastępczych niezawodowych i spokrewnionych" - wsparcie w postaci szkolenia z edukacji seksualnej


Konieczne jest posiadanie sprzętu komputerowego z dostępem do internetu, głośników i kamerki, a także adresu mailowego*, na który osoba prowadząca szkolenie prześle link do "pokoju szkolenia".

*( w przypadku braku poczty mailowej służymy pomocą w jej założeniu).


Termin szkolenia: 16.01.2021 r.

Miejsce szkolenia: szkolenie w formie on-line

Harmonogram szkolenia:

Szkolenie potrwa od godz. 9:00 do godz. 16:00 z uwzględnieniem przerw wyznaczonych przez prowadzącego szkolenie


Prowadzący:

2 osoby z min. 2 letnim doświadczeniem w danej dziedzinie (nie wykluczone 1 osoba)

Odbiorcy szkolenia: grupa 15 osób

(osoby pełniące funkcje niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych - rekrutacja kandydatów po stronie pracowników DZ MOPR Szczecin)


Adresaci szkolenia: rodziny zastępcze mające pod opieką dzieci i młodzież w wieku adolescencji


Tematyka szkolenia:

- czym jest seksualność, jak przebiega jej rozwój

- jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą o seksualności

- normy w zakresie zachowań seksualnych,
- ekspresja seksualna: kiedy jest prawidłowa, a kiedy nie?
- metody antykoncepcji

-co jest przemocą seksualną, jaki sposób rozmawiać z dzieckiem o przemocy seksualnej?


Organizator zapewnia materiały szkoleniowe.


Rodziców zastępczych zainteresowanych wsparciem w postaci szkolenia z edukacji seksualne prosimy o zgłoszenia e-mailowe lub telefoniczne do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Pani Agnieszka Kamińska-Konwicka tel. 91 483 06 75 lub 01 483 06 76.


Serdecznie zapraszamy!!!______________________________________________________________________________________________

Informacja o naborze Uczestników Projektu


Informujemy, iż rozpoczął się nabór Uczestników do projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" - grupa rodzin zastępczych spokrewnionych i rodzin zastępczych niezawodowych do Projektu - wsparcie w postaci szkolenia stacjonarnego z zakresu edukacji seksualnej


Na szkolenie przyjęta może być osoba, która:

· zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego (miasta Szczecin),

· stanowi rodzinę zastępczą spokrewnioną / niezawodową.


Rekrutacja rodziców zastępczych/rodzin odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitów przewidzianych w projekcie dla poszczególnych form wsparcia. Obecnie dla 15 rodziców (rodzin), w bieżącym roku jeszcze dla kolejnej grupy 15 rodziców (rodzin).

2021 r. - 30 rodziców (rodzin), 2022 r. - 30 rodziców (rodzin).


Każde zgłoszenie do projektu podlega ocenie przez Zespół kwalifikacyjny. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia do objęcia wsparciem liczby rodziców (rodzin) przekraczającej limit dostępnych miejsc do danej formy wsparcia zastosowane zostaną kryteria premiujące:

· większa liczba dzieci w pieczy zastępczej w danej rodzinie - 1 pkt. za każde dziecko,

· niepełnosprawność dziecka potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 1 pkt.,

· gotowość przyjęcia dodatkowego dziecka do rodziny zastępczej - 1 pkt.


Termin realizacji: 17.10.2020 r., w godzinach 8:45 - 16:10.

Miejsce: Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Wszystkich Świętych 66, Szczecin.


W ramach szkolenia stacjonarnego z tematu edukacji seksualnej uczestnicy szkolenia dowiedzą się czym jest seksualność i jak przebiega jej rozwój, jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą o seksualności, jakie są normy w zakresie zachowań seksualnych i ekspresji seksualnej, co jest przemocą seksualną i w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem o przemocy seksualnej, metody antykoncepcji. Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową.


Termin zgłoszeń: do wyczerpania miejsc w roku 2020 i w kolejnych latach trwania projektu do wyczerpania miejsc w danym roku.


Rodziców zastępczych zainteresowanych wsparciem w postaci szkolenia stacjonarnego prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w siedzibie Działu Pieczy Zastępczej ul. Słowackiego 13, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 bezpośrednio do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej lub pod numer tel.: 91 42 25 955, 91 42 10 205, 91 42 25 565.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony.Serdecznie zapraszamy!!!

______________________________________________________________________________________________


Informacja o naborze Uczestników ProjektuInformujemy, iż rozpoczął się nabór Uczestników do projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" - grupa "rodziców zastępczych niezawodowych i spokrewnionych" - wsparcie w postaci szkolenia wyjazdowego.


Do projektu przyjęta może być osoba, która:

 • zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego (miasta Szczecin),
 • stanowi rodzinę zastępczą spokrewnioną / niezawodową.


Rekrutacja rodziców zastępczych/rodzin odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitów przewidzianych w projekcie dla poszczególnych form wsparcia: 2019 r. - 15 rodziców (rodzin), 2020 r. - 30 rodziców (rodzin), 2021 r. - 30 rodziców (rodzin), 2022 r. - 30 rodziców (rodzin).


Każde zgłoszenie do projektu podlega ocenie przez Zespół kwalifikacyjny. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia do objęcia wsparciem liczby rodziców (rodzin) przekraczającej limit dostępnych miejsc do danej formy wsparcia zastosowane zostaną kryteria premiujące:

 • większa liczba dzieci w pieczy zastępczej w danej rodzinie - 1 pkt za każde dziecko,
 • niepełnosprawność dziecka potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 1 pkt,
 • gotowość przyjęcia dodatkowego dziecka do rodziny zastępczej - 1 pkt.


W ramach projektu dla rodziców zastępczych niezawodowych i spokrewnionych zostanie zaoferowane w wsparcie w formie szkolenia wyjazdowego realizowanego w formule rodzice + dzieci w zakresie rozwoju kompetencji miękkich, wiedzy o rozwoju psychospołecznym dziecka, głównie dzieci młodszych, pracy i komunikacji z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju itp.


Terminy realizacji:

Grupa I. - 26.09.2020 r. - 30.09.2020 r.

Grupa II. - 03.10.2020 r. - 07.10.2020 r.


Termin zgłoszeń: do wyczerpania miejsc w roku 2020 i w kolejnych latach trwania projektu do wyczerpania miejsce w danym roku.


Rodziców zastępczych zainteresowanych wsparciem w postaci szkolenia wyjazdowego prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w siedzibie Działu Pieczy Zastępczej ul. Słowackiego 13, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 bezpośrednio do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej lub pod numer tel.: 91 42 25 955, 91 42 10 205, 91 42 25 565.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony.Serdecznie zapraszamy!!!_______________________________________________________________________________________________


PRACODAWCO DAJ SZANSĘ MŁODYM!


Twoja firma może pomóc, poszerzyć horyzonty i zyskać nowe doświadczenie!

"Samodzielni-kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"


Poszukujemy firm, które przyjmą na dwutygodniowy staż młodych ludzi w wieku między 16 a 26 rokiem życia, przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i opuszczającej rodzinne formy pieczy zastępczej. Staże organizowane są w ramach projektu pn. "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie", realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie.


Staż może mieć zróżnicowaną formę: od asystowania pracownikowi, szkolenia się, aż do wykonywanie zadań i czynności adekwatnych do umiejętności i możliwości stażysty/ki.


Realizator projektu "Samodzielni-kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" zapewnia monitoring, wsparcie, opiekę opiekuna-mentora oraz pedagoga ds. specjalistycznego wsparcia usamodzielnienia oraz gwarantuje stażyście stypendium stażowe, ponosi koszty opłat badań lekarskich, ubezpieczenie NNW.


Pracodawca zyskuje pomoc w wykonywaniu zadań służbowych przez młode osoby, które pragną uczyć się i czerpać wiedzę oraz umiejętności od doświadczonej kadry. Firma uczestniczy w procesie usamodzielniania młodzieży oraz przyczynia się do wsparcia lokalnej społeczności, jak i ludzi będących w potrzebie. W ten sposób Przedsiębiorca dzieli się dobrem z nowym pokoleniem zawodowym. Pracownicy mogą doskonalić się w rolach - mentora, a stażysta/ka rozwija się i dokształca, generując przyszłą reprezentację wykwalifikowanych specjalistów.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!


Bogusława Porzezińska -Kierownik Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, tel.: 91-424-30-50, kom.: 697-066-187, e-mail: bporzezinska@mopr.szczecin.pl,

Ewa Jurczak Pedagog ds. specjalistycznego wsparcia usamodzielniania Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, tel.:91-422-67-63, kom.: 797-259-846, e-mail: ejurczak@mopr.szczecin.pl

Dział Pieczy Zastępczej ul. Sławomira 10, 71-606 Szczecin tel.: 91-422-67-60, fax.: 91-421-17-09
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl, www.mopr.szczecin.pl

______________________________________________________________________________________________Informacja o naborze uczestników


Informujemy, iż rozpoczął się nabór Uczestników do projektu “Samodzielni -kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie": grupa
- "Młodzież w wieku 16-26 lat, przebywająca w rodzinnej pieczy zastępczej i opuszczającej rodzinne formy pieczy zastępczej.


Projekt adresowany jest do:

- młodzieży pozostającej w rodzinnej pieczy zastępczej przygotowującej się do wyboru opiekuna i tworzenia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia (IPU),

- osób będących w procesie usamodzielnienia (przebywających w pieczy zastępczej lub po jej opuszczeniu), niemających kontaktu z opiekunem usamodzielnienia, potrzebujących wsparcia nowego opiekuna i/ lub dokonania zmian w IPU (modyfikacji działań w IPU w różnych zakresach: zmiany ścieżki edukacyjnej, uzyskania kwalifikacji zawodowych, uzyskania mieszkania), będących w szczególnych sytuacjach życiowych, potrzebujących wsparcia mentora w procesie usamodzielnienia.


Zgłoszenia do objęcia wsparciem przyjmowane są przez :

- koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,

- pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

w siedzibie MOPR przy ul. Słowackiego 13, tel. 91 42 25 955, 91 42 10 205

- pracowników socjalnych ds. usamodzielnień,

w siedzibie MOPR przy ul. Sławomira 10, pok. 5, tel. 91 42 11 708Zgłoszenia do projektu można też dokonać osobiście lub telefonicznie w siedzibie Biura Obsługi Interesanta MOPR przy ul. Sławomira 10, tel.91 42 26 760.Termin przyjmowania zgłoszeń: do wyczerpania miejsc.Regulamin rekrutacji i uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na dole strony.Serdecznie zapraszamy!!!
_______________________________________________________________________________________________


Informacja o naborze Uczestników ProjektuInformujemy, iż rozpoczął się nabór na rok 2020 Uczestników do projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" - grupa: "Rodziny objęte pomocą MOPR w Szczecinie, z których dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub które są zagrożone umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej"

Do projektu przyjęta może być osoba, która:

 • jest klientem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 • zamieszkuje województwo zachodniopomorskie
 • jest rodzicem/opiekunem dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej / zagrożonego umieszczeniem w pieczy zastępczej (członek rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych)


Rekrutacja rodzin odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitów przewidzianych w projekcie na dany rok. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia do objęcia wsparciem liczby rodzin przekraczającej limit aktualnie dostępnych miejsc zastosowane zostaną kryteria premiujące:

 • niepełnosprawność w rodzinie - 1 pkt.;
 • samotne rodzicielstwo - 1 pkt.;
 • doświadczanie wielokrotnego wykluczenia społecznego - 1 pkt.
 • okres pozostawania w rejestrach MOPR (korzystania ze wsparcia) - do 3 lat - 1 pkt., powyżej 3 lat - 2 pt.

W ramach projektu dla ww. grupy Uczestników oferujemy następujące wsparcie:

 1. wsparcie wydzielonego zespołu intensywnej pracy z rodziną (pracownik socjalny, asystent rodziny, specjalista pracy z rodziną),
 2. specjalistyczne usługi wsparcia psychologicznego i pedagogicznego,
 3. szkolenia wyjazdowe o charakterze szkoły dla rodziców.

Termin rekrutacji do projektu do wyczerpania miejsc.

Po zakończeniu rekrutacji w roku 2020 przyjętych zostanie maksymalnie 50 rodzin rodzin.

W roku 2020 r. wsparciem zostanie objętych 25 rodzin od stycznia 2020 r. oraz 25 rodzin od czerwca 2020 r.
Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Gen. Sikorskiego 3 (sekretariat) w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku lub o kontakt telefoniczny pod nr 91-48-57-601Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony


Serdecznie zapraszamy!!!_______________________________________________________________________________________________Informacja o naborze Uczestników ProjektuInformujemy, iż rozpoczął się nabór Uczestników do projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" - grupa "rodziców zastępczych niezawodowych i spokrewnionych" - wsparcie w postaci szkolenia wyjazdowego.Do projektu przyjęta może być osoba, która:

 • zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego (miasta Szczecin),
 • stanowi rodzinę zastępczą spokrewnioną / niezawodową.


Rekrutacja rodziców zastępczych/rodzin odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitów przewidzianych w projekcie dla poszczególnych form wsparcia: 2019 r. - 15 rodziców (rodzin), 2020 r. - 30 rodziców (rodzin), 2021 r. - 30 rodziców (rodzin), 2022 r. - 30 rodziców (rodzin).


Każde zgłoszenie do projektu podlega ocenie przez Zespół kwalifikacyjny. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia do objęcia wsparciem liczby rodziców (rodzin) przekraczającej limit dostępnych miejsc do danej formy wsparcia zastosowane zostaną kryteria premiujące:

 • większa liczba dzieci w pieczy zastępczej w danej rodzinie - 1 pkt za każde dziecko,
 • niepełnosprawność dziecka potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 1 pkt,
 • gotowość przyjęcia dodatkowego dziecka do rodziny zastępczej - 1 pkt.


W ramach projektu dla rodziców zastępczych niezawodowych i spokrewnionych zostanie zaoferowane w wsparcie w formie
szkolenia wyjazdowego realizowanego w formule rodzice + dzieci w zakresie rozwoju kompetencji miękkich, wiedzy o rozwoju psychospołecznym dziecka, głównie dzieci młodszych, pracy i komunikacji z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju itp.


Termin zgłoszeń: do wyczerpania miejsc w roku 2019.


Rodziców zastępczych zainteresowanych wsparciem w postaci szkolenia wyjazdowego prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w siedzibie Działu Pieczy Zastępczej ul. Słowackiego 13, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 bezpośrednio do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej lub pod numer tel.: 91 42 25 955, 91 42 10 205, 91 42 25 565.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole stronySerdecznie zapraszamy!!!

__________________________________________________________________________________________


Informacja o naborze Uczestników ProjektuInformujemy, iż rozpoczął się nabór Uczestników do projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" - grupa "rodziców zastępczych niezawodowych i spokrewnionych".


Do projektu przyjęta może być osoba, która:

 • zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego (miasta Szczecin),
 • stanowi rodzinę zastępczą spokrewnioną / niezawodową.Rekrutacja rodziców zastępczych/rodzin odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitów przewidzianych w projekcie dla poszczególnych form wsparcia: 2019 r. - 15 rodziców (rodzin), 2020 r. - 30 rodziców (rodzin), 2021 r. - 30 rodziców (rodzin), 2022 r. - 30 rodziców (rodzin).


Każde zgłoszenie do projektu podlega ocenie przez Zespół kwalifikacyjny. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia do objęcia wsparciem liczby rodziców (rodzin) przekraczającej limit dostępnych miejsc do danej formy wsparcia zastosowane zostaną kryteria premiujące:

 • większa liczba dzieci w pieczy zastępczej w danej rodzinie - 1 pkt za każde dziecko,
 • niepełnosprawność dziecka potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 1 pkt,
 • gotowość przyjęcia dodatkowego dziecka do rodziny zastępczej - 1 pkt.


W ramach projektu dla rodziców zastępczych niezawodowych i spokrewnionych oferujemy następujące wsparcie:

 1. specjalistyczne doradztwo psychologiczne w zakresie pracy z dzieckiem, rozpoznawania zaburzeń rozwojowych itp.
 2. poradnictwo psychologiczne w sytuacjach kryzysowych
 3. szkolenia wyjazdowe realizowane w formule rodzice + dzieci w zakresie rozwoju kompetencji miękkich, wiedzy o rozwoju psychospołecznym dziecka, głównie dzieci młodszych, pracy i komunikacji z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju itp.
 4. szkolenia stacjonarne z zakresu edukacji seksualnej, uzależnień behawioralnych i zagrożeń cyfrowych, metod oddziaływania w okresie adolescencji itp.


Obecnie prowadzimy nabór Uczestników do doradztwa psychologicznego.


Termin zgłoszeń: do wyczerpania miejsc w roku 2019.


O naborze do szkoleń poinformujemy odrębnym ogłoszeniem.


Rodziców zastępczych zainteresowanych wsparciem psychologicznym prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w siedzibie Dział Pieczy Zastępczej przy ul. Słowackiego 13 ,od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 bezpośrednio do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej lub pod numer tel.: 91 42 25 955, 91 42 10 205, 91 42 25 565.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na dole strony.Serdecznie zapraszamy!!!

_______________________________________________________________________________________________


Informacja o naborze Uczestników ProjektuInformujemy, iż rozpoczął się nabór Uczestników do projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" - grupa "Rodzin objętych pomocą MOPR w Szczecinie, z których dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub które są zagrożone umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej"

Do projektu przyjęta może być osoba, która:

 • jest klientem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 • zamieszkuje województwo zachodniopomorskie
 • jest rodzicem/opiekunem dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej / zagrożonego umieszczeniem w pieczy zastępczej (członek rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych)


Rekrutacja rodzin odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitów przewidzianych w projekcie na dany rok: 2019 r. - 20 rodzin, 2020 r. - 40 rodzin, 2021 r. - 40 rodzin, 2022 r. - 40 rodzin. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia do objęcia wsparciem liczby rodzin przekraczającej limit aktualnie dostępnych miejsc zastosowane zostaną kryteria premiujące:

· niepełnosprawność w rodzinie - 1 pkt.;
· samotne rodzicielstwo - 1 pkt.;
· doświadczanie wielokrotnego wykluczenia społecznego - 1 pkt.
· okres pozostawania w rejestrach MOPR (korzystania ze wsparcia) - do 3 lat - 1 pkt., powyżej 3 lat - 2 pt.

W ramach projektu dla ww. grupy Uczestników oferujemy następujące wsparcie:

 1. wsparcie wydzielonego zespołu intensywnej pracy z rodziną (pracownik socjalny, asystent rodziny, specjalista pracy z rodziną),
 2. specjalistyczne usługi wsparcia psychologicznego i pedagogicznego,
 3. szkolenia wyjazdowe o charakterze szkoły dla rodziców.


Termin rekrutacji do projektu do wyczerpania miejsc.

Po zakończeniu rekrutacji w roku 2019 przyjętych zostanie maksymalnie 20 rodzin.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Gen. Sikorskiego 3 (sekretariat) w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku lub o kontakt telefoniczny pod nr 91-48-57-601


Serdecznie zapraszamy!!!

Dokumenty do pobrania: