Skierowanie do umieszczenia w domu pomocy społecznej

Skierowanie do umieszczenia w domu pomocy społecznej


Kto może się ubiegać o skierowanie?


O umieszczenie w domu pomocy społecznej może się ubiegać osoba, która:
• potrzebuje całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności;
• nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu;
• nie można jej zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
Czy obowiązuje granica dochodowa?
Nie.

Jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia sprawy?


1. wniosek o umieszczenie w domu pomocy społecznej, który piszesz sam - nie ma gotowego druku MOPR;
2. dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość (tylko do wglądu);
3. jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością to przynosisz oryginał orzeczenia o niepełnosprawności albo o grupie inwalidzkiej (tylko do wglądu);
4. musisz pokazać jaki masz dochód i skąd dostajesz pieniądze i dlatego przynosisz decyzje jak masz rentę albo emeryturę przynosisz decyzję z ZUS albo jak masz zasiłek dla bezrobotnych to przynosisz decyzję z Powiatowego Urzędu Pracy, jak masz dodatek mieszkaniowy albo dodatek energetyczny albo zasiłek pielęgnacyjny to przynosisz decyzję ze Szczecińskiego Centrum Świadczeń;
5. zaświadczenie lekarskie, gdzie będzie napisane co Ci dolega i czy potrzebujesz opieki na stałe. Lekarz musi napisać, że wymagasz umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej - nie ma gotowego druku MOPR. Jeżeli masz zaburzenia psychiczne to lekarz psychiatra albo inny specjalista musi też określić rodzaj Domu Pomocy Społecznej, do którego powinieneś trafić;
6. jeżeli jesteś osobą niepełnoprawną intelektualnie i masz w domu opinię psychologa to musisz ją przynieść;
7. jeżeli mieszkasz i gospodarujesz z innymi osobami, które pracują to przynosisz zaświadczenie o wysokości ich wynagrodzenia Uwaga. W zaświadczeniu o wysokości wynagrodzenia musi być informacja o:
o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne;
o wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego;
o wysokości składki na ubezpieczenie chorobowe - członków rodziny wspólnie gospodarujących;
8. jeżeli masz gospodarstwo rolne to przynosisz zaświadczenie z urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
9. jeżeli nie pracujesz to przynosisz:
o decyzję o uznaniu albo odmowie uznania za osobę bezrobotną;
o decyzję o utracie statusu osoby bezrobotnej;
o decyzję o przyznaniu albo odmowie przyznania zasiłku dla bezrobotnych;
o decyzję o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium albo dodatku aktywizacyjnego;
10. jeżeli jesteś kombatantem albo ofiarą represji wojennych to przynieś zaświadczenie, które to potwierdzi - nie ma gotowego druku MOPR;
11. jeżeli ktoś z Tobą wspólnie gospodaruje i jest bezrobotny albo poszukuje pracy to przynosisz jego potwierdzenie o zarejestrowaniu w ewidencji bezrobotnych albo poszukujących pracy;
12. jeżeli jesteś osobą bezdomną to przynosisz zaświadczenie gdzie byłeś ostatnio zameldowany na stałe;
13. pracownik socjalny może poprosić Ciebie o pokazanie innych dokumentów potrzebnych do załatwienia sprawy.

Gdzie załatwisz sprawę?


Musisz iść do Działu Instytucji Pomocy Społecznej Al. Powstańców Wielkopolskich 33.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?


Jak złożysz wniosek to pracownik socjalny przyjdzie tam gdzie mieszkasz albo gdzie przebywasz aby przeprowadzić wywiad środowiskowy - ma na to 14 dni od dnia kiedy złożyłeś wniosek. Podczas wywiadu pracownik socjalny sprawdza jaka jest Twoja sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i zdrowotna. Jeżeli nie dołączyłeś do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów to pracownik socjalny poinformuje Cię jakich dokumentów brakuje. Będziesz musiał je dostarczyć do MOPR

Jaki dokument otrzymasz?


W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku otrzymasz decyzję administracyjną. W sprawach trudnych decyzja może być wydana później i o tym będziesz poinformowany.
Uwaga. Każda sprawa traktowana jest indywidualnie.

Czy można napisać odwołanie?


Tak, można.
Masz 14 dni na napisanie odwołania od dnia kiedy otrzymasz decyzję administracyjną. Odwołanie można napisać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez Dyrektora MOPR.