Świadczenia pieniężne i wynagrodzenia

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania.
W sprawach dotyczących świadczeń i wynagrodzeń dla rodzin zastępczych informacji udzielają kierownicy sekcji Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Smolańśkiej 3:

- w rodzinnej pieczy zastępczej należy kontaktować się z Kierownikiem Sekcji Świadczeń Rodzinnej Pieczy Zastępczej Panią Anetą Bagińską-Pilip nr tel. 91 42 40 035, e-mail: abaginska@mopr.szczecin.pl

- w sprawie świadczeń i wynagrodzeń dla zawodowych form pieczy zastępczej należy kontaktowac się z Kierownikiem Sekcji Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej i Sprawozdawczości Panią Beatą Połomską nr tel. 91 42 40 035 w. 26, e-mail: bpolomska@mopr.szczecin.pl

Wysokość przysługujących świadczeń:

- 899,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
- 1.361,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje także dodatek nie niższy niż 274 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania:

- na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
- na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka może być przyznane świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo.

Osoby otrzymujące świadczenia, dodatki, wynagrodzenia, o których mowa wyżej są obowiązane niezwłocznie poinformować MOPR o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

Inne fakultatywne świadczenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka:

- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
- świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (jednorazowo);
- świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych;
- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w wysokości odpowiadającej ponoszonym opłatom;
- w rodzinie zastępczej zawodowej można przyznać świadczenie na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego;
- pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

Zarządzenie dyrektora MOPR- Zasady zatrudniania osób do pomocy w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz udzielania świadczeń dla rodzinnych form pieczy zastępczej w Szczecinie wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.