Szkolenie ABC przedsiębiorczości

Szczecin, dn. 20.062012 r.

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia ABC przedsiębiorczości dla uczestników projektu projekt pn. "Nowa szansa - Wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie szkolenia ABC przedsiębiorczości dla maksymalnie 40 uczestników projektu pn. "Nowa szansa - Wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szkolenie ABC przedsiębiorczości winno zostać zrealizowane od dnia 10.07.2012 do dnia 30.08.2012r dla dwóch grup w wymiarze dwóch trzygodzinnych spotkań dla każdej z grup (łącznie 12 godzin) zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.

Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia do realizacji usługi szkoleniowej.

Zakres szkolenia winien obejmować następujące zagadnienia:
  1. Zakładanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne ( w tym etapy zakładania działalności gospodarczej, obowiązki przedsiębiorcy, podstawowe przepisy prawne)
  2. Księgowość (w tym : podstawowe pojęcia związane z prowadzeniem księgowości w firmie oraz sposoby rozliczania się).
  3. Prawa i obowiązki pracodawcy (w tym: rodzaje umów, podatkowe przepisy).

Wykonawca zapewnia uczestnikom materiały dydaktyczne. Dokumentacja wytworzona przez Wykonawcę winna być umieszczona na formatkach udostępnionych przez Zamawiającego.

Wykonawca winien złożyć ofertę cenową - zamawiający wymaga, aby wykonawca podał cenę brutto za jedną godzinę szkolenia. W przypadku wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Szkolenie ABC przedsiębiorczości dla uczestników projektu pn "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" do dnia 26.06.2012 r. do godz. 12.00 na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3,
70-323 Szczecin

W formie elektronicznej na adres:
Sankowska@mopr.szczecin.pl