Szkolenie ABC przedsiębiorczości

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkolenia ABC przedsiębiorczości dla uczestników/uczestniczek projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie szkolenia

"ABC przedsiębiorczości"

dla maksymalnie 40 uczestników/ uczestniczek projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" (łącznie 2 grupy po 20 osób każda)..

Szkolenie "ABC przedsiębiorczości" winno zostać zrealizowane od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2014r., dla dwóch 20-osobowych grup w wymiarze:
 2 spotkania po 3h dla każdej z grup (łącznie 12 godzin dla obu grup) zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.

Zakres szkolenia winien obejmować następujące zagadnienia:

 Jakie kroki trzeba podjąć by otworzyć firmę?
 Opracowanie pomysłu na Firmę.
 Co to jest biznesplan?
 Jaką formę prawną wybrać dla naszej działalności?
 Rejestracja działalności gospodarczej krok po kroku.
 Jak rozliczać się z Urzędem Skarbowym?Ogólne warunki:

1. Wykonawca zobowiązany zostanie do zapewnienia Uczestnikom/Uczestniczkom materiałów dydaktycznych umieszczonych na formatkach udostępnionych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu zajęć o podobnej tematyce (realizacja minimu trzech zajęć potwierdzona pismenie)
3. Wykonawca nie może być jednocześnie zatrudniony w instytucji uczestniczącej
w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy (w Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Regionalnym Ośrodku EFS, Krajowym Ośrodku EFS oraz Krajowej Instytucji Wspomagającej).
4. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia do realizacji zajęć w siedzibie Klubu Integracji Społecznej al. Papieża Jana Pawła II 42 (wejście od fontann).

5. Wykonawca winien złożyć ofertę cenową - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał cenę brutto za jedną godzinę prowadzenia zajęć.
6. W przypadku Wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.


Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Szkolenie ABC przedsiębiorczości dla uczestników projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" do dnia 03.03.2014 r. do godz. 12.00 na adres:


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3,
70-323 Szczecin

W formie elektronicznej na adres: asankowska@mopr.szczecin.pl