Szkolenie stacjonarne z zakresu edukacji seksualnej

Termin szkolenia: 2.10.2021 r.
Czas: 9:00 - 15:00
Miejsce: Siedziba Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Na szkolenie przyjęta może być osoba, która:
  • zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego (miasta Szczecin),
  • stanowi rodzinę zastępczą spokrewnioną / niezawodową.

Rekrutacja rodziców zastępczych/rodzin odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitów przewidzianych w projekcie dla poszczególnych form wsparcia:
obecnie dla 15 rodziców (rodzin)

Każde zgłoszenie do projektu podlega ocenie przez Zespół kwalifikacyjny.

W przypadku jednoczesnego zgłoszenia do objęcia wsparciem liczby rodziców (rodzin) przekraczającej limit dostępnych miejsc do danej formy wsparcia zastosowane zostaną kryteria premiujące:
  • większa liczba dzieci w pieczy zastępczej w danej rodzinie - 1 pkt za każde dziecko,
  • niepełnosprawność dziecka potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 1 pkt,
  • gotowość przyjęcia dodatkowego dziecka do rodziny zastępczej - 1 pkt.

W ramach szkolenia stacjonarnego z tematu edukacji seksualnej uczestnicy szkolenia dowiedzą się czym jest seksualność i jak przebiega jej rozwój, jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą o seksualności, jakie są normy w zakresie zachowań seksualnych i ekspresji seksualnej, co jest przemocą seksualną i w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem o przemocy seksualnej, metody antykoncepcji. Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową.

Szkolenie poprowadzi Pan mgr Michał Sosnowski:
  • doświadczony psycholog i terapeuta:
  • absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • uczestnik 4-letniego szkolenia w zakresie grupowej terapii analitycznej w Instytucie Analizy Grupowej “Rasztów"
  • specjalizacja z seksuologii klinicznej ukończona w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

Termin zgłoszeń: do 24 września 2021 r.

Rodziców zastępczych zainteresowanych wsparciem w postaci szkolenia stacjonarnego prosimy o złożenie formularza zgłoszeniowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w siedzibie Działu Pieczy Zastępczej ul. Słowackiego 13, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 bezpośrednio do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej lub pod numer tel.: 91 42 25 955, 91 42 10 205, 91 42 25 565.

Serdecznie zapraszamy!!!