"Ukraina bliżej nas" - Informacje, harmonogramy wsparcia, dokumenty do pobrania

Projekt "Ukraina bliżej nas" jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach działania 7.6 - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Typ projektu: Realizacja kompleksowej i interwencyjnej pomocy dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br. (w tym dzieci) mającej na celu wspieranie procesu ich ochrony na terenie Polski i integracji.
Celem szczegółowym projektu jest złagodzenie skutków traumy wojennej, wsparcie psychologiczno-terapeutyczne związane z zespołem stresu pourazowego, podniesienie potencjału do adaptacji i życia w nowych warunkach poprzez ochronę i wsparcie interwencyjne dla osób przebywających na terenie Gminy Miasto Szczecin w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
Celem głównym projektu jest ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 r. (w tym dzieci), poprzez kompleksowe wsparcie usług wczesnej interwencji kryzysowej w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2023 r.


Pomoc realizowana będzie na wielu płaszczyznach w szczególności poprzez takie działania jak:

 • zapewnienie pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej,
 • zapewnienie wsparcia osób posługujących się językiem ukraińskim,
 • zapewnienie tłumacza przysięgłego,
 • pomoc asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej, wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego,
 • organizowanie szkoleń nauki języka polskiego,
 • organizowanie zajęć i warsztatów integracyjnych/ socjoterapeutycznych/ edukacyjnych, w tym w formie wyjazdowej,
 • organizacja opieki nad dzieckiem i młodzieżą.


Rezultatem projektu będzie wsparcie minimum 500 osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 r.Pomoc będzie dostosowywana do indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez beneficjentów tak, aby udzielić odpowiedniego wsparcia w tej szczególnie trudnej sytuacji.


Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn. Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, które na każdym etapie mogą zgłaszać indywidualne potrzeby.


Wartość projektu wynosi 3 047 500,00 zł, dofinansowanie z UE 2 590 375,00 zł.

Projekt "Ukraina bliżej nas" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020.

_________________________________________________________________________________________

Україна ближче до нас

Інформація про проект:


Проект «Україна ближче до нас» реалізується Муніципальним центром допомоги сім'ї у Щеціні в рамках Заходу 7.6 - Підтримка розвитку соціальних послуг загального інтересу.Тип проекту: Реалізація комплексної та інтервенційної допомоги людям, які втікають від війни в Україні, які прибули до Польщі з 24 лютого цього року (зокрема діти) з метою підтримки процесу їх захисту в Польщі та їх інтеграції.


Специфічною метою проекту є полегшення наслідків воєнної травми, психологічна та терапевтична підтримка, пов'язана з посттравматичним стресовим розладом, підвищення потенціалу для адаптації та життя в нових умовах шляхом захисту та інтервенційної підтримки для людей, які перебувають у ґміні міста Щецін у зв'язку з військовими діями, що велися на території України. Основною метою проекту є захист та інтеграція людей, які тікають від війни в Україні, які приїхали до Польщі з 24 лютого 2022 року (включно з дітьми), через комплексну підтримку послуг раннього кризового втручання в період з 01.07.2022 до 31.12.2023.


Допомога буде здійснюватися на багатьох рівнях, зокрема через такі заходи, як:

 • надання правової, психологічної та психотерапевтичної допомоги,
 • забезпечення підтримки людей, що розмовляють українською мовою,
 • надання присяжного перекладача,
 • допомога асистента з інтеграції, що розробляє індивідуальний шлях соціальної інтеграції, підтримує контакти з установами та допомагає в повсякденних ситуаціях,
 • організація курсів навчання польської мови,
 • організація інтеграційних / соціотерапевтичних / освітніх занять та майстер-класів, у тому числі у формі виїзних заходів,
 • організація догляду за дітьми та молоддю.


Результатом проекту стане підтримка щонайменше 500 осіб, які втікають від війни в Україні, які приїхали до Польщі з 24 лютого 2022 року.


Допомога буде адаптована до індивідуальних потреб, про які повідомляють бенефіціари, щоб забезпечити належну підтримку в цій особливо складній ситуації.


Проект сприяє рівним можливостям для жінок і чоловіків. Ми доступні для людей з обмеженими можливостями, які можуть повідомити про свої індивідуальні потреби на будь-якому етапі.

Вартість проекту - 3 047 500,00 злотих, співфінансування з боку ЄС - 2 590 375,00 злотих.

Проект «Україна ближче до нас» співфінансується Європейським Союзом у рамках ROP WZ 2014-2020.

Zdjęcia