Usługa doradztwa zawodowego dla uczestników projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"

Szczecin, dn.13.12.2013r.

Ogłoszenie o naborze osoby do prowadzenia usług doradztwa zawodowego dla uczestników projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na prowadzenie doradztwa zawodowego dla min. 40 Uczestników projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe (doradztwo zawodowe, psychologia)
2. minimum czteroletni staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego,
3. doświadczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego oraz tworzenia Indywidualnych Planów Działania w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
4. doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
5. znajomość metod i technik poradnictwa zawodowego,
6. znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz ustawy o pomocy społecznej,
7. znajomość ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o zatrudnieniu socjalnym oraz innych aktów prawnych mających z nimi ścisły związek,
8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
1. praktyczna znajomość zagadnień związanych z tematem bezrobocia,
2. komunikatywność,
3. umiejętność pracy w zespole,
4. dobra znajomość programów Office i Windows oraz obsługi poczty elektronicznej,
5. znajomość lokalnego rynku pracy.


Prowadzenie doradztwa zawodowego odbywać się będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie od dnia podpisania umowy do 19.12.2014r. zgodnie z ustalonym harmonogramem w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego. Zakłada się iż, maksymalna liczba godzin wyniesie: 160 godzin, w tym udział w procesie rekrutacji do projektu oraz konsultacje z Uczestnikami.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku doradcy zawodowego:
1. uczestniczenie w procesie rekrutacji uczestników projektu "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"
2. udzielanie uczestnikom projektu konsultacji indywidualnych, pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu, podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, a w szczególności:
- udzielaniu niezbędnych informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach kształcenia i
szkolenia,
- udzielaniu pomocy w formie indywidualnych i grupowych porad zawodowych,
- określaniu predyspozycji zawodowych,
- przygotowaniu Indywidualnych Planów Działania.
3. współpraca z pracownikami socjalnymi i zespołem specjalistów w zakresie realizacji instrumentów aktywizacji zawodowej i aktywnej integracji
4. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys zawodowy,
2. dokumenty poświadczające wykształcenie,
3. inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
4. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją.
5. oświadczenie o treści: "nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe "
6. Oferta cenowa - zamawiający wymaga, aby wykonawca podał cenę brutto za jedną godzinę konsultacji indywidualnych. W przypadku wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Doradca Zawodowy w ramach projektu Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" do dnia 19.12.2013 r. do godz. 12.00 na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin