Usługi wspierające podmiotów pozarządowych

Współpraca ze stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami wspierającymi rodzinę:
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza serc" w Szczecinie
ul. Kolumba 6
70 - 035 Szczecin
tel. 508 170 803
tel/fax (91) 433 27 27
http://teczaserc.pl/

Działania i oferowane wsparcie:
- rozpoznawanie potrzeb i udzielanie specjalistycznej pomocy w przypadku nieprawidłowego rozwoju u dziecka;
- wsparcie w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pomoc rodzinom w kryzysie;
- pomoc psychoterapeutyczna, psychologiczna, pedagogiczna i prawna;
- terapia indywidualna i rodzinna;
- terapia integracji sensorycznej SI;
- Specjalistyczna Poradnia FAS dla dzieci z płodowym zespołem alkoholowym;
- turnusy i obozy terapeutyczne, wczasy socjoterapeutyczne.

Fundacja "Mam Dom"
ul. Wojska Polskiego 78, I piętro
70-482 Szczecin
tel/fax (91) 422 14 44
kom. 882 563 114
http://www.mamdom.org/

Działania i oferowane wsparcie:
- porady psychologa, pedagoga, logopedy, prawnika;
- diagnostyka oraz terapia dzieci z FASD płodowym zespołem alkoholowym;
- bogata oferta szkoleń i warsztatów dla dzieci i dorosłych, m.in. szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, rodziców adopcyjnych, warsztaty wzmacniające dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, warsztaty dla rodzin z problemami wychowawczymi, warsztaty plastyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
ul. Gryfińska 3
70-806 Szczecin
tel. (91) 460 08 05
kom. 601 888 566
http://www.srk.szczecin.pl/

Działania i oferowane wsparcie:
- pomoc rodzinie w kryzysie;
- wspieranie rodziny w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
- punkt konsultacyjny- porady prawne, pomoc psychologiczna, terapeutyczna;
- prowadzenie warsztatów dla rodziców dzieci w wieku 0-10 lat będących pod opieką Rejonowych Ośrodków Pomocy Rodzinie;
- prowadzenie świetlic środowiskowych.

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Cristiana"
ul. Kaszubska 20/3
71-561 Szczecin
tel. 91 433 71 33, 783 981 817
http://www.civitaschristianaszczecin.pl/

Działania i oferowane wsparcie:
- pomoc rodzinie w trudnych sytuacjach życiowych, w kryzysie;
- wspieranie rodziny z problemem alkoholowym;
- Poradnia Młodzieżowo-Rodzinna- porady psychologa, prawnika, kuratora rodzinnego, mediatora, porady z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
- Centrum Wspierania Rodzicielstwa od Poczęcia- pomoc rzeczowa osobom w trudnej sytuacji materialnej;
- Szkoła Rodzenia im. prof. Włodzimierza Fijałkowskiego;
- ponadto organizacja spotkań otwartych, wykładów i warsztatów.

Stowarzyszenie SOS dla Rodziny
ul. Energetyków 10
70-656 Szczecin
tel. 91 350 73 80
kom. 697 80 30 70
http://www.sos.home.pl/

Działania i oferowane wsparcie:
- Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny- wspieranie rodziny w kryzysie lub w trudnej sytuacji życiowej;
- Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem- zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem należnym ich uprawnień, a także pomoc prawna i psychologiczna;
- Centrum Integracji Społecznej- integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- pomoc dzieciom dotkniętym przemocą.

Stowarzyszenie "Polites"
ul. Dworcowa 19
70-206 Szczecin
tel. 91 450 11 46, 91 350 84 75
http://www.polites.org.pl/index.php

Działania i oferowane wsparcie:
- Program "Starszy brat starsza siostra"- skierowany do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Dzieci otrzymują opiekę wolontariusza m.in. w organizowaniu wolnego czasu i pomocy w odrabianiu lekcji;
- pomoc w odrabianiu lekcji dla dzieci z problemami w nauce;
- promowanie wolontariatu, wyjazdy na wolontariat do większości państwa europejskich
- tandemy językowe.

Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych
ul. Przyszłości 21
70-893 Szczecin
tel. (91)462 20 72, (91)462 20 90
http://stowarzyszenie.szczecin.pl/index.php

Działania i oferowane wsparcie:
- prowadzenie kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie opieki i leczenia, a także edukacji, aktywizacji społecznej i zawodowej;
- organizowanie wyjazdów socjoterapeutycznych, rekreacyjnych, szkoleniowych;
- świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej;
- poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Koło" w Szczecinie
ul. Rostocka 125
71-771 Szczecin
tel. (91)42 68 197, (91) 42 68 198, (91) 42 69 268
http://www.psouuszczecin.org.pl/index.php

Działania i oferowane wsparcie:
- specjalistyczna pomoc dla osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin;
- realizuje swoją działalność poprzez różne formy:
• Ośrodek Wczesnej Interwencji- pomoc dzieciom przedwcześnie urodzonym, z opóźnieniem psychoruchowym, wadami wrodzonymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi terapię indywidualną (zajęcia z pedagogiem, psychologiem, logopedą, rehabilitacja ruchowa i fizjoterapia) oraz terapię grupową (muzykoterapia, logorytmika, rehabilitacja ruchowa)
• Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- specjalistyczna placówka oświatowa przeznaczona dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, umożliwiająca jednocześnie realizację obowiązku szkolnego oraz leczenie, terapię i rehabilitację. Ponadto oferuje wsparcie oraz szkolenia dla rodzin osób z upośledzeniem umysłowym.
• Warsztat Terapii Zajęciowej- adresowane dla młodzieży i dorosłych z wieloraką niepełnosprawnością
• Środowiskowy Dom Samopomocy - przeznaczony do dziennego pobytu osób niepełnosprawnych, gdzie mają zapewnione podstawowe świadczenia opiekuńcze, edukacyjne i rehabilitacyjne, w tym pomoc psychologiczną oraz szeroki wachlarz zajęć indywidualnych i grupowych
• Ośrodek Oparcia Społecznego- międzyrodzinny system wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza"
ul. Wawrzyniaka 7a
70-392 Szczecin
tel. (91)307 06 46
kom. 500 009 637
http://www.tecza.org.pl/

Działania i oferowane wsparcie:
- pomoc i wsparcie dla osób dotkniętych wszelkiego rodzaju niepełnosprawnością i zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin;
- rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego poprzez zajęcia indywidualne i grupowe z fizjoterapeutą, psychologiem, pedagogiem, logopedą;

Centrum Psychologiczno-Terapeutyczne "Carpe Diem"
ul. Pocztowa 35/1
70-357 Szczecin
tel.(91) 48 44 034
http://www.carpediem.szczecin.pl/

Działania i oferowane wsparcie:
- profesjonalna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w trudnych sytuacjach życiowych takich jak strata, rozwód, depresja, uzależnienia, zaburzenia odżywiania;
- w ofercie znajduje się między innymi terapia małżeńska, rodzinna, grupowa, uzależnień, grupy wsparcia, a także neuroterapia dla osób borykających się z nerwicą, nadpobudliwością, stresem;
- wykonywanie badań diagnostycznych (diagnozy intelektu, osobowości);
- możliwość skorzystania z pomocy takich specjalistów jak psycholog, psychiatra, logopeda, mediator.

Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii
ul. Królowej Korony Polskiej 26/1a
70-480 Szczecin
tel. 91 422 60 60
http://zip.org.pl/


Działania i oferowane wsparcie:
- profesjonalna diagnostyka i pomoc psychiatryczna, psychologiczna i psychoterapeutyczna;
- w ofercie znajduje się między innymi terapia indywidualna, jak i grupowa, terapia małżeńska i terapia dysfunkcji seksualnych.

PORADNIE PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE W SZCZECINIE
Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne
ul. Łaziebna 6
70-557 Szczecin
tel. 91 44 18 120

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
al. Jana Pawła II 2
70-413 Szczecin
tel. 91 43 39 040

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Jaśminowa 4
70-773 Szczecin
tel. 91 461 40 39

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
ul. E. Plater 86
71-635 Szczecin
tel. 91 42 27 883

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
ul. Romera 2
70-450 Szczecin
tel. 91 43 27 116