Wsparcie Działu Pieczy Zastępczej

Podstawowym zadaniem Działu Pieczy Zastępczej jest udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym w wykonywaniu swoich funkcji oraz prawidłowemu pełnieniu opieki i wychowania, a także rozwiązywaniu zgłaszanych problemów i zapewnianiu właściwej pomocy podopiecznym.

Oferowane wsparcie w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej:

- współpraca z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i pracownikiem organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;

- dostęp do specjalistycznej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, a w szczególnych sytuacjach objęcie pomocą Działu Interwencji Kryzysowej;

- zapewnianie pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi - zatrudnianie osób do pomocy, a także wsparcie rodzin pomocowych;

- organizacja szkoleń dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej, dla istniejących już rodzin zastępczych oraz dla osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarskich w rodzinach zastępczych;

- zapewnianie uczestnictwa w szkoleniach oraz konferencjach organizowanych przez inne instytucje, w celu podnoszenia ich kwalifikacji;

- organizowanie pomocy w formie wolontariuszy;

- zapewnianie pomocy prawnej rodzinom zastępczym;

- wyjazdy okolicznościowe dla rodzin zastępczych;

- udział w koloniach dzieci przebywających w rodzinach zastępczych;

- imprezy okolicznościowe, takie jak Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.