Fundusze Europejskie Europejski Fundusz Społeczny

Gmina Miasto Szczecin realizuje projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Głównym celem projektu jest wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19. Cele szczegółowe projektu to wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:
- zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania;
- zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią;
- zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Działania w projekcie:
Zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakupu laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci niepełnosprawnych ).
Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia dla bezpośredniej walki z epidemią, w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych.
Zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.
Bezpłatne użyczenie zakupionego sprzętu oraz wyposażenia podmiotom pieczy zastępczej w tym rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka oraz placówkom opiekuńczo wychowawczym.

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowią dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, rodzice zastępczy i pracownicy rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej .
Realizator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Centrum Opiek nad Dzieckiem w Szczecinie.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
Całkowita wartość projektu: 934 260,00 zł, w tym.
- ze środków europejskich w kwocie 787 394,33 zł, co stanowi 84,28% dofinansowania,
- ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego w kwocie 146 865,67 zł, co stanowi 15,72% dofinansowania.


Termin realizacji:
• Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 14.08.2020r.
• Termin zakończenia realizacji projektu: 30.11.2020r.

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020