zajęcia tematyczne z zakresu technik na rozmie kwalifikacyjnej

Szczecin, dn. 06.08.2012 r.
Rozeznanie rynku na przeprowadzenie zajęć tematycznych z zakresu technik na rozmowie kwalifikacyjnej dla uczestników projekt pn. " Nowa szansa - Wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie zajęć tematycznych z zakresu technik na rozmowie kwalifikacyjnej dla maksymalnie 40 uczestników projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zajęcia winny się odbyć w formie dwóch trzygodzinnych spotkań po jednym dla każdej z grup (łącznie 6 godzin) do dnia 31.08.2012r.

Miejsce: siedziba Klubu Integracji Społecznej ul. Al. Jana Pawła II 42 (wejście od fontann)
Zakres zajęć winien obejmować miniwykład oraz ćwiczenia poruszające następujące zagadnienia (metody i techniki rekrutacyjne, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, symulacja rozmowy kwalifikacyjnej itp.)
Wykonawca zapewnia uczestnikom materiały dydaktyczne. Dokumentacja wytworzona przez Wykonawcę winna być umieszczona na formatkach udostępnionych przez Zamawiającego.
Wykonawca winien wykazać się dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczenia usług doradcy zawodowego lub lidera klubu pracy.

Wykonawca winien złożyć ofertę cenową - zamawiający wymaga, aby wykonawca podał cenę brutto za jedną godzinę prowadzenia zajęć. W przypadku wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "zajęcia tematyczne z zakresu technik na rozmowie kwalifikacyjnej dla uczestników projektu pn "Nowa Szansa -wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" do dnia 10.08.2012.r. do godz. 12.00 na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin
W formie elektronicznej na adres: asankowska@mopr.szczecin.pl