O projekcie

Fundusz Europejski Pomorze ZachodnieProjekt "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" realizowany jest w okresie 01 stycznia 2020 - 31 marca 2023 przez Gminę Miasto Szczecin w partnerstwie z Fundacją Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie oraz z Fundacją "Pasja" z Łobza. Realizatorami projektu ze strony Gminy Miasta Szczecin są: Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Szczecinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach działania 7.6 - Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.


Celem głównym projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności do usług społecznych - opiekuńczych i asystenckich dla 1190 osób niesamodzielnych, w tym osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie w pełnieniu funkcji opiekuńczych 994 opiekunów faktycznych z 7 powiatów województwa zachodniopomorskiego (Gmina Miasto Szczecin; powiat drawski, szczecinecki, łobeski, świdwiński, białogardzki ipolicki) wokresie od 01.2020 do 07.2023.

Cele szczegółowe:
 1. Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych poprzez zapewnienie usług 15 opiekunów zawodowych i 60 opiekunów sąsiedzkich,
 2. Rozwój usług asystenckich dla 60 osób z niepełnosprawnością intelektualną w wyniku zatrudnienia asystenta osobistego,
 3. Podniesienie efektywności i standardu sprawowania opieki przez opiekunów faktycznych poprzez zapewnienie opieki wytchnieniowej, wsparcia doradczego, informacyjnego i szkoleń oraz ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego,
 4. Zwiększenie mobilności, autonomii i bezpieczeństwa osób niesamodzielnych, w tym osób z niepełnosprawnością na skutek ułatwienia dostępu do sprzętu wspomagającego oraz zapewnienie usług przewozu.

Zadania przewidziane w projekcie:
 1. Usługi opiekuńcze,
 2. Opiekuńcze usługi sąsiedzkie,
 3. Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej,
 4. Usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami ,
 5. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych "Niezapominajka " w Szczecinie - opieka wytchnieniowa,
 6. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych "Niezapominajka " w Szczecinie - usługi konsultacyjno - doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych,
 7. Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym - opieka wytchnieniowa,
 8. Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością,
 9. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych - usługi konsultacyjno doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych,
 10. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu przewlekłych chorób somatycznych,
 11. Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego w Szczecinie,
 12. Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego Pasja w Łobzie.

W wyniku realizacji projektu powstanie 101 miejsc świadczenia usług społecznych na terenie realizacji projektu.

Uczestnikami projektu będzie 1190 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (osoby niesamodzielne) i 994 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu to osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku zniemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Grupy, którym udzielone zostanie wsparcie, są szczególnie zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym i ekonomicznym ze względu na dotykające ich ograniczenia i niewydolny system wsparcia osób niesamodzielnych i osób niepełnosprawnych oraz obciążenie opiekuńcze (opiekunowie faktyczni).

Pierwszeństwo udziału mają osoby o najtrudniejszej sytuacji finansowej, których dochód na osobę nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, tj.
 1. dla osób samotnie gospodarujących 150% kryterium dochodowego wynosi 1164,00 zł,
 2. dla osób w rodzinie 150% kryterium dochodowego wynosi 900,00 zł.

W ramach projektu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie będzie realizował świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dla 100 nowych osób, klientów MOPR, osób niesamodzielnych.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn. Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami, które na każdym etapie mogą zgłaszać indywidualne potrzeby.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu wynosi 14 036 503,73 zł, w tym dofinansowanie z UE 11 931 028,17 zł.


Polska