Ogłoszenia

Fundusz Europejski Pomorze Zachodnie


Informacja o naborze Uczestników Projektu

Informujemy, iż rozpoczął się nabór nr IV na rok 2020 Uczestników do projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach Zadania 1. Usługi opiekuńcze dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Do projektu przyjęta może być osoba, która:

· jest osobą niesamodzielną - tj. osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;

· zamieszkuje[1] w Szczecinie;

· jest nowym klientem MOPR - tj. osobę niesamodzielną, która w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień złożenia wniosku o objęcie wsparciem w projekcie nie korzystała z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przyznanych na podstawie decyzji administracyjnej MOPR w Szczecinie, nie dotyczy innych form pomocy.


W ramach projektu dla ww. grupy Uczestników oferujemy wsparcie w postaci świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc przewidzianego w IV naborze w projekcie tj. 25 miejsc, w terminie od 27.07.2020r. do wyczerpania miejsc.


Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. osoby, których dochód nie przekracza kwoty:

• dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe - 1051,50 zł.

• dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe - 792,00 zł / na osobę.


Każde zgłoszenie do projektu podlegać będzie ocenie przez komisję rekrutacyjną. Z każdym kandydatem/kandydatką spełniającym/cą kryteria formalne przeprowadzony zostanie wywiad środowiskowy mający na celu ustalenie indywidualnej sytuacji osoby ubiegającej się objęcie wsparciem w ramach projektu, w tym ustalenie dochodu. Ocena kryteriów merytorycznych została szczegółowo ujęta w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa.

Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie wniosku o objęcie wsparciem. Wniosek można złożyć osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 (w Biurach Obsługi Interesanta w urnie, w poniżej podanych siedzibach MOPR), pocztą tradycyjną, pocztą - elektroniczną na adres e-mail: machramowicz@mopr.szczecin.pl, a także ustnie tel. 797508902.


Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście przy ul. Jagiellońska 62, tel. 91-48-07-020

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód przy ul. Abramowskiego 19, tel. 91-46-46-160

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ przy ul. Strzałowskiej 9, tel. 91-43-28-040

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże przy ul. Struga 10, tel. 91-46-68-046

Dział Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Wojska Polskiego 184b, tel. 91-487-57-175


Dokumenty do pobrania znajdują się na dole strony.


Serdecznie zapraszamy!!![1] Miejscem zamieszkania jest zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) - miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.


______________________________________________________________________________________________


Informacja o naborze Uczestników Projektu

Informujemy, iż rozpoczął się nabór nr III na rok 2020 Uczestników do projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach Zadania 1. Usługi opiekuńcze dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Do projektu przyjęta może być osoba, która:

· jest osobą niesamodzielną - tj. osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;

· zamieszkuje[1] w Szczecinie;

· jest nowym klientem MOPR - tj. osobę niesamodzielną, która w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień złożenia wniosku o objęcie wsparciem w projekcie nie korzystała z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przyznanych na podstawie decyzji administracyjnej MOPR w Szczecinie, nie dotyczy innych form pomocy.


W ramach projektu dla ww. grupy Uczestników oferujemy wsparcie w postaci świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.


Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc przewidzianego w III naborze w projekcie tj. 25 miejsc, w terminie od 17.07.2020r. do wyczerpania miejsc.


Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. osoby, których dochód nie przekracza kwoty:

• dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe - 1051,50 zł.

• dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe - 792,00 zł / na osobę.


Każde zgłoszenie do projektu podlegać będzie ocenie przez komisję rekrutacyjną. Z każdym kandydatem/kandydatką spełniającym/cą kryteria formalne przeprowadzony zostanie wywiad środowiskowy mający na celu ustalenie indywidualnej sytuacji osoby ubiegającej się objęcie wsparciem w ramach projektu, w tym ustalenie dochodu. Ocena kryteriów merytorycznych została szczegółowo ujęta w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa.


Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie wniosku o objęcie wsparciem. Wniosek można złożyć osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 (w Biurach Obsługi Interesanta w urnie, w poniżej podanych siedzibach MOPR), pocztą tradycyjną, pocztą - elektroniczną na adres e-mail: machramowicz@mopr.szczecin.pl, a także ustnie tel. 797508902.


Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście przy ul. Jagiellońska 62, tel. 91-48-07-020

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód przy ul. Abramowskiego 19, tel. 91-46-46-160

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ przy ul. Strzałowskiej 9, tel. 91-43-28-040

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże przy ul. Struga 10, tel. 91-46-68-046

Dział Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Wojska Polskiego 184b, tel. 91-487-57-175


Dokumenty do pobrania znajdują się na dole strony.

Serdecznie zapraszamy!!!


[1] Miejscem zamieszkania jest zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) - miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.


___________________________________________________________________________________________
Informacja o naborze Uczestników Projektu

Informujemy, iż rozpoczął się nabór nr II na rok 2020 Uczestników do projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach Zadania 1. Usługi opiekuńcze dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Do projektu przyjęta może być osoba, która:

· jest osobą niesamodzielną - tj. osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;

· zamieszkuje[1] w Szczecinie;

· jest nowym klientem MOPR - tj. osobę niesamodzielną, która w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień złożenia wniosku o objęcie wsparciem w projekcie nie korzystała z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przyznanych na podstawie decyzji administracyjnej MOPR w Szczecinie, nie dotyczy innych form pomocy.


W ramach projektu dla ww. grupy Uczestników oferujemy wsparcie w postaci świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.


Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc przewidzianego w II naborze w projekcie tj. 25 miejsc, w terminie od 16.06.2020r. do wyczerpania miejsc.


Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. osoby, których dochód nie przekracza kwoty:

• dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe - 1051,50 zł.

• dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe - 792,00 zł / na osobę.


Każde zgłoszenie do projektu podlegać będzie ocenie przez komisję rekrutacyjną. Z każdym kandydatem/kandydatką spełniającym/cą kryteria formalne przeprowadzony zostanie wywiad środowiskowy mający na celu ustalenie indywidualnej sytuacji osoby ubiegającej się objęcie wsparciem w ramach projektu, w tym ustalenie dochodu. Ocena kryteriów merytorycznych została szczegółowo ujęta w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa.

Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie wniosku o objęcie wsparciem. Wniosek można złożyć osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 (w Biurach Obsługi Interesanta w urnie, w poniżej podanych siedzibach MOPR), pocztą tradycyjną, pocztą - elektroniczną na adres e-mail: machramowicz@mopr.szczecin.pl, a także ustnie tel. 797508902.


Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście przy ul. Jagiellońska 62, tel. 91-48-07-020

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód przy ul. Abramowskiego 19, tel. 91-46-46-160

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ przy ul. Strzałowskiej 9, tel. 91-43-28-040

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże przy ul. Struga 10, tel. 91-46-68-046

Dział Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Wojska Polskiego 184b, tel. 91-487-57-175


Dokumenty do pobrania znajdują się na dole strony.

Serdecznie zapraszamy!!!


[1] Miejscem zamieszkania jest zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) - miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

___________________________________________________________________________________________
Informacja o naborze Uczestników Projektu

Informujemy, iż rozpoczął się nabór nr I na rok 2020 Uczestników do projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach Zadania 1. Usługi opiekuńcze dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie


Do projektu przyjęta może być osoba, która:

· jest osobą niesamodzielną - tj. osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;

· zamieszkuje[1] w Szczecinie;

· jest nowym klientem MOPR - tj. osobę niesamodzielną, która w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień złożenia wniosku o objęcie wsparciem w projekcie nie korzystała z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przyznanych na podstawie decyzji administracyjnej MOPR w Szczecinie (nie dotyczy innych form pomocy).


W ramach projektu dla ww. grupy Uczestników oferujemy wsparcie w postaci świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.


Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc przewidzianego w I naborze w projekcie tj. 25 miejsc, w terminie od 20.04.2020r. do wyczerpania miejsc.


Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. osoby, których dochód nie przekracza kwoty:

• dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe - 1051,50 zł.

• dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe - 792,00 zł / na osobę.


Każde zgłoszenie do projektu podlegać będzie ocenie przez komisję rekrutacyjną. Z każdym kandydatem/kandydatką spełniającym/cą kryteria formalne przeprowadzony zostanie wywiad środowiskowy mający na celu ustalenie indywidualnej sytuacji osoby ubiegającej się objęcie wsparciem w ramach projektu, w tym ustalenie dochodu. Ocena kryteriów merytorycznych została szczegółowo ujęta w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa.


Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie wniosku o objęcie wsparciem. Wniosek można złożyć osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 (w urnach znajdujących się przy Biurach Obsługi Interesanta, w poniżej podanych siedzibach MOPR); pocztą tradycyjną; pocztą - elektroniczną na adres e-mail: machramowicz@mopr.szczecin.pl, a także telefonicznie pod numerem 797508902.


Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście przy ul. Jagiellońska 62, tel. 91-48-07-020

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód przy ul. Abramowskiego 19, tel. 91-46-46-160

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ przy ul. Strzałowskiej 9, tel. 91-43-28-040

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże przy ul. Struga 10, tel. 91-46-68-046

Dział Pomocy Osobom Bezdomnym przy al. Wojska Polskiego 184b, tel. 91-487-57-175


Serdecznie zapraszamy!!!

[1] Miejscem zamieszkania jest zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) - miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Dokumenty do pobrania: