Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na organizację szkolenia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – I stopień

Szczecin, dn.05.03.2013.


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na organizację szkolenia "Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - I stopień"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku na organizację szkolenia "Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- I stopień".

W szkoleniu weźmie udział do 20 osób wskazanych przez Zamawiającego.
Program szkolenia musi mieć akceptację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zamawiający zakłada iż będzie to nie mniej niż 120 godzin dydaktycznych, każda po 45 minut (w tym wykłady i ćwiczenia). Zajęcia prowadzone będą w formie trzech czterodniowych cykli po jednym w miesiącu w następujących terminach:
11-14.04.2013r.
23-26.05.2013r.
27-30.06.2013r.
Zamawiający zapewnia: sale dydaktyczne wraz ze sprzętem multimedialnym, organizację cateringu podczas zajęć w formie bufetu kawowego.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewniania:
1. Kadry realizującej program szkolenia tj. minimum po jednej osobie na każdy cykl szkolenia. Osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą posiadać wykształcenie kierunkowe np. posiadać ukończone studia wyższe na kierunku psychologia, pedagogika oraz certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy. Ponadto osoby te muszą posiadać minimum 4 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń "Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".
2. Materiałów dydaktycznych (skrypty, opracowania).
3. Wydania uczestnikom po zakończeniu szkolenia dyplomu oraz zaświadczenia MEN o ukończeniu szkolenia.
4. Pokrycia kosztów dojazdu i zakwaterowania osób prowadzących szkolenie.Wymagane dokumenty:
1. Wykaz osób przewidzianych do realizacji szkolenia wraz z podaniem informacji o ich kwalifikacjach zawodowych oraz doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń ze Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
2. Oferta cenowa wykonawcy zawierająca koszt jednostkowy udziału jednej osoby w szkoleniu - koszt brutto. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia - z wyłączeniem kosztów które ponosi Zamawiający.
3. Proponowany program szkolenia.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.03.2013r. listownie na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin
pok. 301
drogą elektroniczną na adres: asankowska@mopr.szczecin.pl
z dopiskiem "Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - I stopień"