Zapytanie ofertowe opieka nad dziećmi uczestników proejktu Nowa Szansa- wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecini

ZAPYTANIE OFERTOWE

UWAGA: Rozeznanie rynku jest prowadzone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych

1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki nad dziećmi Uczestników/ Uczestniczek projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej
w Szczecinie".

Do zadań osoby sprawującej opiekę nad dziećmi należeć będzie:
- organizacja czasu poprzez gry, zabawy, zajęcia grupowe
- pilnowanie bezpieczeństwa dzieci,
- dbanie o jego potrzeby (w tym pielęgnacja).

Świadczenie usług opieki nad dziećmi odbywać się będzie w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w specjalnie przygotowanym pokoju z pełnym wyposażeniem w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II 42.

Wymiar godzinowy: średnio 15 trzygodzinnych spotkań (łącznie 45 godzin zegarowych) zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.

Wykonawca świadczyć będzie usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.

- termin wykonania zamówienia:
zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym od 15.01.2015r. do 30.06.2015r.

- warunki płatności: rozliczenia miesięczne (ilość godzin opieki x stawka godzinowa) w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Wymagania jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

Wymagania:
1. wykształcenie średnie (mile widziane ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika lub studentka/student ostatniego roku pedagogiki),
2. doświadczenie w opiece nad dziećmi,
3. otwartość, komunikatywność, kreatywność.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys zawodowy,
2. dokumenty poświadczające wykształcenie,
3. inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia,
4. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z rekrutacją.

Warunki ogólne:
1. Wykonawca nie może być jednocześnie zatrudniony w instytucji uczestniczącej
w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy (w Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Regionalnym Ośrodku EFS, Krajowym Ośrodku EFS oraz Krajowej Instytucji Wspomagającej).
2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż jego miesięczne łączne zaangażowanie na podstawie wszelkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności w ramach stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia, w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, w tym, we wszystkich projektach realizowanych w ramach NSRO włącznie z niniejszym nie może przekroczyć
240 godzin.
3. Wykonawca winien złożyć ofertę cenową - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał cenę brutto za jedną godzinę prowadzenia zajęć.
4. W przypadku Wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.12.2014

• pisemnej (osobiście, listownie) na adres: 70-323 Szczecin, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 pok. 301, lub
• faxem na nr: (091 - 48 57 603) lub
• w wersji elektronicznej na e-mail: jsobien@mopr.szczecin.pl