Zapytanie ofertowe prowadzenie warsztatów na temat tworzenia dokumentów aplikacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE

UWAGA: Rozeznanie rynku jest prowadzone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych

1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów na temat tworzenia dokumentów aplikacyjnych dla 15 Uczestników/ Uczestniczek projektu pn. "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" (1 grupa 15-osobowa). Warsztaty winny odbywać się w Centrum Szczecina, obejmującego terytorialnie Stare Miasto, Centrum, Nowe Miasto, Śródmieście-Zachód, Turzyn, Śródmieście-Północ, Łękno, Pogodno, część Międzyodrza - pas przy Odrze, od ul. Maklerskiej do Zbożowej.

 przeprowadzenie warsztatów na temat tworzenia dokumentów aplikacyjnych dla 15 osób, w wymiarze 3 spotkań po 3 godziny dydaktyczne (łącznie 9 godzin dydaktycznych);
 program warsztatów musi obejmować:
a) pisanie profesjonalnego CV;
b) pisanie profesjonalnego LM;
c) uzyskanie informacji na temat kwestii na jakie zwracają rekruterzy;
d) uzyskanie informacji na temat najczęściej popełnianych błędów w dokumentach aplikacyjnych;
e) ćwiczenia praktyczne, pokazy, wskazówki teoretyczne;
 efektem warsztatów będzie opracowanie przez każdego Uczestnika indywidualnego CV oraz listu motywacyjnego, a dokumenty zostaną zapisane w formie elektronicznej na urządzeniu przenośnym typu PENDRIVE (Zamawiający zapewnia Uczestnikom urządzenie w odpowiedniej ilości);
 Wykonawca zapewnia Uczestnikom salę komputerową wyposażoną w stanowiska komputerowe z systemem Windows i oprogramowaniem biurowym (MS Office) i dostępem do Internetu (przy 1 jednym stanowisku może pracować tylko jedna osoba) oraz materiały dydaktyczne w formie skryptu/ opracowania zawierającego opis wszystkich zagadnień ujętych w programie warsztatów pozwalających na samodzielną edukację z zakresu tematyki zajęć. Jeden komplet materiałów szkoleniowych w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu;
 na zakończenie warsztatów Wykonawca przeprowadzi ankietę ewaluacyjną dla osób uczestniczących w zajęciach;
 zajęcia będą odbywać się w ustalone z Zamawiającym dni robocze w godzinach: między 9.00 a 12.00, nie wcześniej niż 13.02.2015, najpóźniej do dnia 24.02.2015r.
 Wykonawca powinien zapewnić możliwość zorganizowania przez Zamawiającego przerwy kawowej poprzez udostępnienie miejsca wyposażonego w czajnik bezprzewodowy oraz stolik (catering dostarczy na miejsce zajęć Zamawiający)

3. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym nie wcześniej niż 13.02.2015r. oraz nie później 24.02.2015r.
Warunki płatności: płatność nastąpi po zrealizowaniu zadania na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku.
Wykonawca będzie realizował zadanie na podstawie umowy cywilnoprawnej.

4. Wymagania jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

Warunki ogólne:

1. Wykonawca musi zapewnić kadrę dydaktyczną o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia (wykształcenie wyższe).
2. Wykonawca winien wykazać się dokumentem potwierdzającym doświadczenie osób wskazanych do prowadzenia zajęć w prowadzeniu zajęć związanych z w/w tematyką (min. 3 zajęcia z podobnej tematyki).
3. Wykonawca zobowiązany zostanie do zapewnienia Uczestnikom/Uczestniczkom zajęć materiałów dydaktycznych w formie papierowej, umieszczonych na formatkach udostępnionych przez Zamawiającego (1 egzemplarz materiałów dydaktycznych Wykonawca przekaże Zamawiającemu).
4. Wykonawca nie może być jednocześnie zatrudniony w instytucji uczestniczącej
w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy (w Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej, Instytucji Pośredniczącej II stopnia, Regionalnym Ośrodku EFS, Krajowym Ośrodku EFS oraz Krajowej Instytucji Wspomagającej).
5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż jego miesięczne łączne zaangażowanie na podstawie wszelkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności w ramach stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia, w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, w tym, we wszystkich projektach realizowanych w ramach NSRO włącznie z niniejszym nie może przekroczyć
240 godzin.
6. Wykonawca winien złożyć ofertę cenową - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył ofertę cenową podając:
a. cenę brutto za jedną godzinę prowadzenia warsztatów;
b. cenę brutto za jedną godzinę wynajmu Sali komputerowej.
Zamawiający dokona wyboru ofert tego wykonawcy u którego suma cen wskazanych powyżej będzie najniższa.
7. W przypadku Wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów - pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.01.2015r.

• pisemnej (osobiście, listownie) na adres: 70-323 Szczecin, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3 pok. 301, lub
• faxem na nr: (091 - 48 57 603) lub
• w wersji elektronicznej na e-mail: jsobien@mopr.szczecin.pl